Hoppa till huvudinnehåll
Bild
personer i samtal
Länkstig

Ny bok om chefskap, ledarskap och medarbetarskap

Publicerad

Chefers arbetsvardag är ofta hektisk, intensiv och krävande. Olika slags problem dyker ständigt upp och planer på vad man vill göra under en arbetsdag blir ofta inte alls realiserade, och arbetet är ofta fragmenterat. Chefer möter också motstridiga förväntningar, medan medarbetare skorrar över dålig löneutveckling vill kunder ha lägre priser och fler förmåner, kan den egna chefen vilja ha en högre lönsamhet.

I den här artikeln fokuseras det på chefsarbetet, det vill säga den vardag som chefer behöver hantera såsom ansvariga för en viss verksamhet.

Bild
bokframsida

I ledarskapslitteraturen förväntas chefer mer eller mindre uteslutande vara ledare som påverkar sina medarbetare i en viss riktning. Att chefer med ledaransvar också behöver arbeta med exempelvis verksamhetsplaner, budgetering, attestering av fakturor, lönesättning, kvalitetsavvikelser, arbetsmiljöfrågor, rehabilitering, mm diskuteras i regel inte i denna litteratur. Den tid som chefer har för att utöva ledarskap är därför i regel begränsad och medarbetare utför ofta sitt arbete självständigt utan närvaro av en chef som utövar ledarskap. Det finns därför ett stort glapp mellan ledarskapsteorier och vad chefer faktiskt gör. Inte heller att chefer också blir påverkade av hur medarbetarna är och vad de vill med sitt arbetsliv brukar behandlas i ledarskapslitteraturen. Detta till trots att en sådan påverkan kan vara minst lika stark som chefen har gentemot medarbetarna som ju är så många fler än dess chef.

Att skriva en bok som för samman de tre begreppen chefskap, ledarskap och medarbetarskap har varit en grundläggande idé i ett bokprojekt som Stefan Tengblad medverkat tillsammans med kollegorna Thomas Andersson från Högskolan i Skövde, Lucia Crevani från Mälardalens Högskola och Ulla Eriksson-Zetterquist från Göteborgs universitet. I den nyutgivna boken Chefskap, ledarskap och medarbetarskap (Studentlitteratur) diskuteras dessa tre begrepp även i relation till många andra viktiga begrepp i dagens arbetsliv såsom digitalisering, mångfald, flexibilisering, samverkan, makt, ansvar, förändring och hållbarhet. Ambitionen har varit att presentera en helhetlig förståelse av hur det moderna arbetslivet ser ut utifrån de tre huvudbegreppen.

-------

Den amerikanske ledarskapsforskaren Gary Yukl är en av väldigt få forskare som har försökt integrera forskning om chefers arbete och forskning om ledarskap. I sin bok Leadership in Organizations från 1989 presenterar han åtta råd till chefer i en lista som alltjämt är den bästa sammanställningen av praktiska råd som har formulerats för chefer som vill bemästra realiteterna i chefsarbete. Dessa är:

 

  • Dra fördel av reaktiva aktiviteter. Chefsarbetets oförutsägbara natur gör det nödvändigt att använda oplanerade och uppdykande aktiviteter som möjligheter att utöva påverkan och agera som ledare.
  • Vårda ett stort nätverk. Kontakter med olika slags människor kan ge värdefull information och leda till nya möjligheter som kan tas till vara.
  • Identifiera samband mellan problem. Genom att kartlägga relationer mellan olika problem går det att förstå hur olika problem hänger ihop och hur det kan gå att hantera problemen med hjälp av en mer övergripande ansats.
  • Lär från överraskningar och misslyckanden. Detta görs dock ofta inte i praktiken på grund av en defensiv inställning där man försöka undvika att misslyckas igen genom avhållsamhet och passivitet. Yukl anser att man bör utveckla nya handlingsstrategier och försöka på nytt för att undvika att hamna i passivitet.
  • Experimentera gärna. Då det är svårt att på förhand veta vad som fungerar och vad som inte gör det är det lämpligt att pröva nya saker i en mindre skala.
  • Välj problem med omsorg. Alla problem går inte att lösa och alla problem är inte värda att lösa. Genom att adressera de problem som är viktigast att hantera ökar chansen till framgång.
  • Lär dig hur det politiska systemet i organisationen fungerar. Makt och inflytande i en organisation följer ofta inte den formella organisationens utseende, och viktiga beslut fattas ofta i informella arenor och på informella grunder. Genom att förstå var viktiga beslut fattas och av vem ökar möjligheten att påverka olika skeenden.
  • Skapa tid för reflektiv planering. Givet den hårda arbetsbelastningen är fri tid inte något som dyker upp utan något som behöver skapas. Aktiviteter som inte uppstår spontant men som är nödvändiga behöver ofta planeras in i kalendern för att äga rum. Detta kan röra tid för reflektion, att göra ”spontana” besök ute i verksamheter, eller något liknande.

Andra aspekter kring chefers arbete som tas upp i boken är att vara chef i organisationer som domineras av starka professioner, delat ledarskap och att utöva personalansvar. Trots all komplexitet och krav är chefer i allmänhet mer tillfredsställda med sitt arbetsliv än icke-chefer. Kanske är det förmågan att kunna påverka och ha inflytande över det egna arbetet som högre lön och status som är anledningen till detta.

Beställ boken Chefskap, ledarskap och medarbetarskap till rabatterat pris!

Fram tills 31 december 2020 kan du beställa boken Chefskap, ledarskap och medarbetarskap med ett rabatterat pris på Studentlitteraturs hemsida.

Koden är: 39157 och skrivs in i kassan på Studentlitteratur.se

Här finns en länk till boken på Studentlitteraturs hemsida