Bild
De skapar ett nav för kunskap om medborgarforskning. Vetenskapsteoretikerna Niclas Hagen och Dick Kasperowski är två av forskarna som jobbar med den nya plattformen.
De skapar ett nav för kunskap om medborgarforskning. Vetenskapsteoretikerna Niclas Hagen och Dick Kasperowski är två av forskarna som jobbar med den nya plattformen.
Foto: Monica Havström
Länkstig

Nationell webbportal samlar all medborgarforskning

En grupp forskare lanserar nu den nationella webbportalen Medborgarforskning.se som är ett kunskapsnav för alla som är intresserade av medborgarforskning i Sverige. Där finns verktyg och resurser för forskare – och allmänheten kan lägga till egna datainsamlingsprojekt.

Begreppet medborgarforskning betyder att forskare och medborgare tillsammans tar fram ny kunskap. Antingen tar forskare hjälp av allmänheten för att samla in stora mängder data. Eller så kommer initiativet från medborgare som samlar data med vetenskapliga metoder. Det kan vara observationer i naturen eller i samhället, luftmätningar, rymdobservationer etc. Ett exempel är projektet Luftdata.se som startades av allmänheten för att mäta luftkvaliteten på olika orter. Deltagarna bygger egna mätstationer och registrerar sina mätresultat så alla kan ta del av dem.

Den nya plattformen är också till för båda grupperna.
– Frivilliga kan snabbt hitta projekt där de bor, eller ett ämne i diskussionsforumet som intresserar dem. För forskarna kan resurser som databaser, vetenskapliga publikationer och kontaktnätverk snabba på deras arbete, säger projektledaren Dick Kasperowski, professor i vetenskapsteori vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.

Bakom portalen står en grupp forskare vid Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Umeå universitet som tillsammans med föreningen Vetenskap & Allmänhet har utformat webbplatsen och de olika beståndsdelarna.  

En resurs för många

– Vi hoppas att portalen ska hjälpa fler i Sverige att engagera sig i medborgarforskning, säger Fredrik Brounéus som arbetar på Vetenskap & Allmänhet.

Som exempel nämner han
• att fler svenska forskare kan upptäcka medborgarforskning som ett sätt att samverka med omvärlden,
• att privatpersoner och civilsamhälle kan medverka i forskarledda projekt
• att privatpersoner själva kan använda medborgarforskning för att undersöka frågor som de är intresserade av.

– Dessutom hoppas vi att beslutsfattare ska se potentialen hos medborgarforskning som en resurs för beslutsunderlag och uppföljning i viktiga samhällsfrågor, inte minst när det gäller hållbarhetsmålen, säger Fredrik Brounéus.

Tre års förberedelser

Vetenskap & Allmänhet har medverkat i undersökningarna kring svenska forskares syn på medborgarforskning och deras önskemål på portalen. De har också ansvarat för formgivning av portalen.

Medborgarforskning.se är nära knuten till den europeiska motsvarigheten EU-Citizen.Science som också lanserades nyligen och har en liknande struktur. Vetenskap & Allmänhet deltar även i det projektet och tack vare det kan portalerna dra nytta av varandras resurser och resultat. Till exempel används EU-portalens funktion för att registrera nya svenska projekt; och projekten blir då synliga och sökbara både på den svenska och den europeiska portalen.

Växer med användarna

– På sikt kommer plattformen också att generera data om olika projekt i Sverige i takt med att forskare och allmänhet lägger in information där. Exempelvis kommer vi se vilka frågor som engagerar mest och var lokala initiativ görs, säger Dick Kasperowski.

Plattformen ska utvecklas med mer resurser de kommande åren.
– Den digitala utvecklingen öppnar många nya vägar för medborgarforskning och gör det möjligt att involvera många fler intresserade. Det är en intressant dynamik i samhället just nu där allmänheten i flera länder bidrar med faktainsamling när myndigheter inte kan leverera det underlag som exempelvis krävs vid beslut i miljö- och tillståndsfrågor.

Som exempel nämner Dick Kasperowski en forskningsstudie som han och Niclas Hagen gjort nyligen där de intervjuat tjänstemän på länsstyrelser och Skogsstyrelsen som använder medborgardata från Artportalen för att fatta beslut i markärenden.
– Vi har också studerat fall där aktivister samlat in stora mängder artdata i ett område som drabbats av ett myndighetsbeslut. Politiker och myndigheter kan inte själva göra de stora datainsamlingar som ibland krävs i frågor om biodiversitet.

Bild
Dick Kasperowski och Niclas Hagen har intervjuat tjänstemän på länsstyrelser och Skogsstyrelsen som använder medborgardata från
Dick Kasperowski och Niclas Hagen har intervjuat tjänstemän på länsstyrelser och Skogsstyrelsen som använder medborgardata från Artportalen för att fatta beslut i markärenden. Deras artikel om den studien kommer att publiceras under våren.
Foto: Monica Havström

Enligt Dick Kasperowski är det okänt hur många projekt det finns inom medborgarforskning i Sverige.
– Det blir spännande att se hur plattformen används!

Vinnova samt de tre universiteten har finansierat portalprojektet. Göteborgs universitet ansvarar för driften de kommande åren.

Länk till den svenska webbportalen: medborgarforskning.se
Länk till den europeiska portalen: eu-citizen.science

Text: Monica Havström,
kommunikatör på institutionen för filosofi,
lingvistik och vetenskapsteori

Mer om medborgarforskning vid GU

Göteborgs universitet har sedan i somras en gästprofessor i hållbar utveckling med inriktning mot marin medborgarforskning – Uta Wehn. Två exempel på stora projekt inom marin medborgarforskning är Koster Seafloor Observatory och Ocean Data Factory.
Läs mer om marin medborgarforskning

 

Vetenskapliga rapporter och artiklar
Medborgarforskning och vetenskapens demokratisering – förväntningar, former och förtroende
Dick Kasperowski, Christopher Kullenberg
Rapport framtagen i samband med en workshop om demokratisering av forskning, arrangerad av Formas 2018. Länk till pdf

Awareness, views and experiences of Citizen Science among Swedish researchers — two surveys
Bína, P., Brounéus, F., Kasperowski, D.,Hagen, N. et al
Journal of Science Communication, 2021 Länk till artikeln

What Is Citizen Science? – A Scientometric Meta-Analysis
Kullenberg C, Kasperowski D (2016)
PLoS ONE 11(1): e0147152. Länk till artikeln, open access

Ethical boundary work in citizen science
Dick Kasperowski, Niclas Hagen, Frauke Rohden
Nordic Journal of Science and Technology Studies, Länk till artikeln, open access