Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Med fokus på pedagogisk segregation

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Åse Hansson, verksam vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, som docent i ämnesdidaktik.

Åse Hansson disputerade i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik vid Göteborgs universitet 2011, med avhandlingen Ansvar för matematiklärande. Effekter av undervisningsansvar i det flerspråkiga klassrummet. I avhandlingen konstaterade hon bland att i grundskoleklasser där många elever kan förväntas ha stora behov av stöd i matematik tar lärarna ett mindre ansvar för elevernas lärande än vad som görs i andra klasser.

Efter disputationen har Åse Hansson medverkat i flera större forskningsprojekt. Projektet Lärarkompetens och ekonomiska resurser genomfördes med stöd från Vetenskapsrådet med fokus på relationen mellan resurser och resultat.

I forskningsprojektet Skolprestationer och utbildningssituation för barn och ungdomar placerade i familjehem eller på institution undersöktes, med stöd från Forte, skillnader mellan barn i grundskolan som är placerade i familjehem eller HVB-hem och barn som inte är placerade. Undersökningen gällde specialpedagogiskt stöd samt barnens flytt till andra skolor och effekterna på elevernas prestationer.

Sedan 2017 är Åse Hansson själv projektledare för det av Vetenskapsrådet stödda projektet Betydelsen av lärarkompetens för elevers skolprestationer: Effektiv och rättvis undervisning i svenska och matematik. I projektet fördjupar hon undersökningen av lärarkompetensens relation till kunskapsutvecklingen hos elever med svårigheter.

Åse Hansson ingår i forskargruppen FUR - Förutsättningar, Utbildning och Resultat - vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

För mer information, kontakta Åse Hansson: e-post: ase.hansson@ped.gu.se, tel 031-786 2213