Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Med fokus på elevdokumentation och genus

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Lisa Asp-Onsjö, institutionen för didaktik och pedagogisk profession, som docent i pedagogik.

Lisa Asp-Onsjö disputerade 2006 med avhandlingen Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg? En fallstudie i en kommun. Avhandlingens resultat visar att elevers problematik - läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, socio-emotionell problematik eller koncentrationssvårigheter - sällan ses i sitt sammanhang och att eleverna själva ofta görs ansvariga för sina problem.

Efter avhandlingen har hennes forskning skett utefter två parallella spår, dels elevdokumentation, dels genusfrågor. De två spåren har mötts i ett forskningsintresse som utgörs av gränssnittet mellan specialpedagogik, inkludering och social rättvisa.

Förändrad kunskapssyn

Att dokumentera är en viktig del av inte minst skolan som institution. Den dokumentationsiver som breder ut sig i samhället som helhet och den information som tidigare överfördes muntligen förmedlas idag vanligen genom olika former av dokument. Det får konsekvenser för såväl planering och genomförande som för utvärdering och uppföljning av skolans arbete. Dokumentationsivern sammanfaller med svängningen i svensk skolpolitik mot striktare kunskapskrav och tydligare mätbarhet av elevernas prestationer. Detta innebär en förändrad kunskapssyn, bort från lärprocesser som tar utgångspunkt i elevernas egna behov och förståelse mot en allt mer instrumentell syn på skola och lärande.

– Att dokumentera handlar inte om att skildra något objektivt utan snarare om att skapa en ”sanning”. Regelverket kring skolans dokumentationspraktiker genomgår en ständig förändring, vilket får konsekvenser för skolans personal och i förlängningen för eleverna. Att bli beskriven i skrift påverkar även elevens identitetsuppfattning, oavsett om det sker i pappersform eller via en digital plattform, säger Lisa Asp-Onsjö.

Positionerar sig parallellt

Inom det andra forskningsspåret var Lisa Asp-Onsjö, som ett exempel, under perioden 2011-2014 en av de deltagande forskarna inom forskningsprojektet Skolprestationer och kön. Om undervisning, ungdomsgrupper och lokala villkor, ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet och som leddes från Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Ett av hennes resultat inom projektet visar att elevers prestationer i hög grad styrs av prov och betyg och att flickor hanterar detta bättre men till priset av större stress. För pojkar gäller det att positionera sig parallellt på olika arenor samtidigt. Det gäller att framstå som ambitiös inför sina lärare och samtidigt socialt kompetent inför sina kamrater. Att vara alltför studiemotiverad utan att ha ett tillräckligt stort socialt kapital kan innebära risker för pojkar.

För mer information, kontakta Lisa Asp-Onsjö, lisa.asp-onsjo@ped.gu.se, tel 031-7862361, mobil 0705-271893