Länkstig

Manliga bönder och kvinnliga lärare flyttar hem efter högskolestudier

Publicerad

Efter högskolestudier är det främst män som studerat skogs- och lantbruk samt kvinnor som utbildat sig till lärare som återvänder till de mindre tätbefolkade regioner på landsbygden som de kommer ifrån. Det framgår av en avhandling vid Göteborgs universitet.

Aimee Haley vid Göteborgs universitet har undersökt högskolestuderandes flyttmönster före och efter utbildningar. I sin studie har hon haft tillgång till hela så kallade födelsekohorter, i detta fall samtliga individer i Sverige födda mellan 1973 och 1982. I de svenska registren finns information bland annat om var dessa personer bodde före och efter studierna, deras tidigare utbildning, föräldrarnas utbildning, om de hade barn boende hemma, liksom deras kön.

Lärosätenas rykte påverkar

Högskolestuderandes geografiska förflyttning styrs av var lärosätena är placerade och vad som erbjuds i utbildningsväg. Detta tillsammans med lärosätenas rykte på arbetsmarknaden är faktorer som kan påverka högskolestudenternas val av studieort och var de kan söka matchande arbete efter avslutade studier. Något som i sin tur är viktig information för kommuner som vill locka till sig arbetskraft till glesbefolkade regioner.

– För de mindre kommunernas planering är det viktigt att veta vilka yrkesgrupper som i större utsträckning flyttar tillbaka och vilka som väljer att stanna i till exempel universitetsstäder. Det kan ge ledtrådar kring vilka åtgärder som kan behöva sättas in för att locka yrkesgrupper som idag avstår från att söka sig till landsbygden, säger Aimee Haley.

Barn och lägre betyg

Förutom att de som återvänder till landsbygden i större utsträckning är utbildade inom skog, lantbruk och pedagogik har de det gemensamt att de också oftare har barn och lägre betyg från gymnasieskolan. I studien anlägger Aimee Haley ett utbildningsvetenskapligt perspektiv baserat på Pierre Bourdieus teorier om sociala rum.

– Det ger en ökad förståelse för hur olika grupper av studerande och högskoleutbildade är influerade av sina sociala, kulturella och ekonomiska resurser när de beslutar sig för att flytta eller inte. Detta till skillnad från ekonomiska teorier som intresserat sig för arbetsmarknadens dragningskraft och ekonomiska vinster och fördelar för individen, säger hon.

Avhandlingen finns digitalt publicerad på http://hdl.handle.net/2077/52326.

För mer information: Aimee Haley, telefon: 031-786 24 18, e-post: aimee.haley@gu.se

Aimee Haley lägger fram sin avhandling Geographical mobility of the tertiary educated – Perspectives from education and social space vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik.
Disputationen sker onsdagen den 20 september 2017, kl. 10.00.
Plats: sal AK2 136, Pedagogen Hus A (källarplan), Västra Hamngatan 25, Göteborg.