Bild
Person lägger pengar i en glasburk där en liten planta växer.
Foto: Shutterstock
Länkstig

Makt att förändra drivkraft vid hållbart pensionssparande

Publicerad

Personer som aktivt väljer att pensionsspara i så kallade hållbara fonder drivs inte bara av värderingar om jämlikhet, rättvisa och miljö. Det finns även en tendens hos den gruppen pensionssparare att prioritera auktoritet och lägga mindre vikt vid rikedom. Det visar en ny studie vid Göteborgs universitet.

Den som arbetar och betalar skatt i Sverige får varje år sin intjänade pension, pensionsrätter, både för premiepension och inkomstpension. Premiepensionen är den mindre delen av den allmänna pensionen där pensionsspararna själva kan välja i vilka fonder pensionskapitalet ska placeras.

Forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har i en studie med hjälp av enkäter undersökt de psykologiska drivkrafterna som påverkar hur olika personer väljer att investera sin premiepension.

Bild
Andra prioriteringar hos den som sparar hållbart.
Foto: Unsplash

Egocentriska värden påverkar viljan att investera hållbart

Studien visar att personer som väljer olika typer av hållbara pensionsfonder i större utsträckning drivs av så kallade altruistiska värderingar som betonar vikten av jämlikhet, skyddandet av miljön och social rättvisa. Men resultaten pekar också på att egocentriska värderingar spelar in.

− Den starkaste värderingen bakom hållbara pensionsinvesteringar är i själva verket auktoritet, vilket vi definierar som viljan att leda och befästa sin makt för att kontrollera människor och resurser, säger konsumtionsforskaren John Magnus Roos, som lett studien.

Drivkraften kan alltså handla om auktoritär makt som kan byggas dels genom att imponera på andra människor eftersom hållbarhet är trendigt, dels genom att vara med och kontrollera resurser för en hållbar utveckling.

Värderar pengar och ägande lägre

Samtidigt visar resultatet att personer som pensionssparar mer hållbart inte prioriterar pengar och ägande i lika hög utsträckning som de som investerar i mer traditionella fonder. De värderar helt enkelt materiell egendom lägre.

− Det är inte särskilt överraskande att de primärt motiveras av annat. Dock visar annan forskning att dessa människor inte tror att avkastningen är sämre, vilket den heller inte har visat sig att vara. Men vår forskning visar alltså att det som driver dem till de hållbara investeringarna är annat än ekonomisk vinning, säger John Magnus Roos.

Ett uttryck för värderingar

Enligt forskarna säger studien något om den enskildas drivkraft till att investera hållbart. Resultatet tyder också på att hållbart pensionssparande ytterst handlar om värderingar, vilka värden vi vill stå för och vilket samhälle vi vill ha.

− Det här kan exempelvis användas i den externa kommunikationen eller i produktutbudet, där fokus läggs mindre på den ekonomisk avkastningen och mer på att ”boosta investerarens ego” genom den hållbarhet som investeringen innebär, säger John Magnus Roos.

Slutsatser från studien om personer som aktivt väljer att investera i hållbara pensionsfonder:

  • De lägger större vikt vid altruistiska värden som jämlikhet, skyddandet av miljön och social rättvisa.
  • De värderar i större utsträckning auktoritet – att utöva makt genom kontroll av människor och resurser.
  • De prioriterar materiella ting och rikedom i mindre utsträckning.
Fakta om studien

Totalt 3500 slumpmässigt utvalda personer tillfrågades, och svarsfrekvensen var 28,7 procent. Av de 1005 personer som svarade uppgav 68 personer att de investerat i hållbara pensionsfonder. Tre olika analyser av värderingar har gjorts, från generella kluster av värderingar till mer nyanserade/specifika värden. Studien utgår från socialpsykologens Shalom H. Schwartz teori om grundläggande mänskliga värderingar. För att undersöka drivkrafterna bakom valet att investera hållbart genomfördes olika så kallade regressionsanalyser med olika värden som oberoende variabler.

Studien A three-level analysis of values related to socially responsible retirement investments är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Sustainable Finance & Investment.