Bild
Malin Blix är ny CUL-doktorand på Institutionen för litteratur,idéhistoria och religion.
Malin Blix är ny CUL-doktorand på Institutionen för litteratur,idéhistoria och religion.
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Litteraturen viktig i undervisning av svenska som andraspråk

Malin Blix är gymnasieläraren som tycker det är viktigt att prata om litteratur i undervisningen, även för de som inte har svenska som sitt förstaspråk. Detta är ett område hon valt att fördjupa sig i som en av universitetets CUL-doktorander.

Malin Blix är ny CUL-doktorand (centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning) på Institutionen för litteratur, idé och religion. Hon ska undersöka hur litteraturundervisningen ser ut i flerspråkiga klassrum samt inom skolämnet svenska som andraspråk.

– Jag tycker att det är viktigt att läsa litteratur, inte bara som ett språkutvecklande verktyg utan för själva läsupplevelsen. Min förhoppning är att sätta lite ljus på frågan om eventuella skillnader i litteraturundervisning i ämnet svenska och svenska som andraspråk.

Från gymnasielärare till doktorand
Malin Blix är i grunden gymnasielärare och har själv undervisat i både svenska och svenska som andraspråk. Dessutom har hon arbetat som adjunkt på institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi. Nu tar hon vara på sin erfarenhet i en forskarskola tillsammans med andra doktorander från olika fakultet.

– Vi har alla skilda forskningsintressen. Det som förenar oss är att vi har en lärarexamen och skriver om ämnen som är kopplade till skolan.

Litteratur ingår inte i svenska som andraspråk
Malin Blix läste sin lärarutbildning på Göteborg universitet. I kurserna för svensklärarstudenter lades likvärdig vikt vid undervisningen i språk och undervisningen i litteratur. När hon läste kurserna till lärare i svenska som andraspråk reagerade hon på att nästan alla poäng gavs i ren språkundervisning.

­– När man tittar på de båda skolämnena ute i skolorna så skiljer sig kursplanerna inte mycket åt, litteratur ingår i båda. Det förvånade mig därför att utbildningarna ser så olika ut för den som ska undervisa. Hur kommer det att påverka litteraturundervisningen för eleven som läser svenska som andraspråk?

Medverkat i ett nordiskt forskningsprojekt
Under två år har hon arbetat som forskarassistent i ett nordiskt forskningsprojekt – QUALE (Quality in Literature Education). Tillsammans med seniora forskare samlade hon in data som de presentera under en konferensen SMDI.

– Det handlar om ett sätt att undervisa litteratur i en flerspråkig kontext. Min förhoppning är också att jag i vår ska skriva en vetenskaplig artikel utifrån materialet vi samlat in.

Artikeln skulle då bli den första i den sammanläggnings-avhandling som Malin Blix planerar att skriva.  

Vill bidra till att utveckla lärarutbildningen
Malin Blix hoppas på att genom sin forskning väcka ett större intresse för litteraturundervisning i svenska som andraspråk. Hon upplever att hon redan får många positiva reaktioner när hon pratar om sitt ämne.

– Jag har pratat med SVA-lärare som känner att de skulle vilja ha mer kunskap kring litteratur, till exempel vilka böcker de ska välja, hur de ska de undervisa etc. Det vore fint att få bidra genom att utveckla lärarutbildningen.

Text: Hanna Erlingson

CUL - Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning

CUL står för Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning. CUL ska bidra till utveckling av skolans vetenskapliga grund och av pedagogisk yrkesverksamhet samt verka för forskningsanknytning av lärarutbildning. CUL organiserar en fakultetsgemensam forskarskola vid Göteborgs universitet. Den nationellt unika verksamheten är universitetets största forskarskola.

I samverkan med Humanistiska, IT, Konstnärliga, Naturvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga samt Utbildningsvetenskapliga fakulteterna vid Göteborgs universitet öppnar Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning - CUL, för antagning till utbildning på forskarnivå för dig med lärarexamen.

Läs mer här