Bild
Kvinnlig lärare ritar grafer.
Länkstig

Lärares lektionsplanering påverkar elevers lärande

Publicerad

Lärares planering av lektioner kan ha stor betydelse för elevers lärande. I en avhandling vid Göteborgs universitet har olika lektionsplaneringar för det matematiska begreppet derivata testats för att se vilken som är mest gynnsam för elevernas lärande.

Bild
Ulf Ryberg
Ulf Ryberg.

Ulf Rybergs avhandling har sin grund i en ”learning study”. Det är en forskningsansats som också kan fungera som kompetensutveckling för lärare. I korthet handlar det om att ett arbetslag på en skola tillsammans läser aktuell forskning, testar och utvärderar olika lektionsupplägg. I fokus för diskussionerna står lektionens innehåll, det vill säga vad som lärs ut, och inte vilka metoder, till exempel eget arbete och grupparbete, som läraren använder.

– Lärares olika sätt att behandla innehållet leder till olika sorts lärande hos eleverna. Det kan låta självklart. Men oftast har läraren ingen exakt koll på vad eleverna lär sig under en lektion. Det är först när man analyserar det i detalj som det går att se, säger Ulf Ryberg.

Experimentell studie om undervisning av derivata
Ulf Ryberg har de senaste åren kombinerat forskning med arbete som gymnasielärare i matematik. Avhandlingen bygger på en learning study han gjorde tillsammans med sina lärarkollegor. Målet var att eleverna skulle lära sig det matematiska begreppet derivata i den grafiska representationen.

De lektionsupplägg som utvecklades i arbetslagets learning study testades sedan i en experimentell studie där elever från fyra gymnasieklasser slumpmässigt delades in i två grupper vilka fick undervisning av en annan lärare än sin ordinarie. I den första gruppen varierade representationen av begreppet derivata genom att grafer jämfördes med formler och exempel från vardagen. I det andra förekom inga formler och inga exempel från vardagen. Istället innehöll undervisningen en större variation av grafer.

Samstämmiga resultat
Resultaten från de två studierna var samstämmiga. Tvärtemot gängse uppfattning visade det sig att det inte alltid är bra att använda flera representationer parallellt i undervisningen. För just detta innehåll var det istället bättre med en större variation av grafer.

– För att utveckla elevers förståelse för ett begrepp måste läraren inte nödvändigtvis göra jämförelser mellan olika representationer. Ibland kan det istället vara fördelaktigt att skapa variation inom en och samma representation, säger Ulf Ryberg.

Ulf Ryberg menar att undersökningen visar på vikten av planering och utvärdering.

– Studiernas resultat visar på behovet av att lärare i sin planering utgår från det specifika lektionsinnehållet och vad man vill att eleverna ska lära sig. Detta i kombination med de aktuella elevernas förkunskaper är styrande för vilken typ av innehållslig variation som är mest gynnsam för elevernas lärande.

För mer information:
Ulf Ryberg, telefon 070–928 57 37, e-post ulf.ryberg@gu.se

Ulf Ryberg försvarar sin avhandling Att urskilja grafiska aspekter av derivata – hur elevernas möjligheter påverkas av innehållets behandling i undervisningen den 13 mars kl. 13:00 i sal BE 036, Pedagogen, Göteborgs universitet.

Avhandlingen finns digitalt publicerad: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/63051