Bild
Foto: Getty Images
Länkstig

Låg kontroll på jobbet riskfaktor för självmordsbeteende

Publicerad

Män som jobbar i yrken med låga krav och samtidigt låg kontroll över den egna arbetssituationen har högre risk för självmordsförsök och självmord. I jobb med höga krav och hög kontroll är risken lägre. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Till dig som har självmordstankar (länk till 1177 Vårdguiden)

Män har generellt svårare än kvinnor att söka hjälp för psykisk ohälsa, och självmord i arbetsför ålder är betydligt vanligare hos män. Kunskapen om hur självmordsbeteende påverkas av psykosociala faktorer på jobbet är dock bristfällig. Syftet med den aktuella registerstudien har varit att undersöka dessa samband.

Bild
Maria Åberg, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Johan Wingborg

Studiens förstaförfattare är Maria Åberg, docent på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och specialistläkare i allmänmedicin inom Regionhälsan i Västra Götalandsregionen:

– Det är en otrolig tragedi i familjen när någon mitt i livet tar sitt liv. Det är också ett trauma för arbetskamraterna och hela arbetsplatsen, som får konsekvenser under många år, säger hon.

Ökad risk i passiva yrken

Studien omfattar data om 1 483 310 män födda 1950-84 som mönstrade för värnplikt i Sverige 1968-2002. Dessa data samkördes med yrkesstatistik och data från patientregistret och dödsorsaksregistret.

Under uppföljningstiden 2002-2014 inträffade 2 335 självmord i gruppen män 30-64 år, motsvarande 0,2 procent. Antalet självmordsförsök var under samma tid 7 334 eller 0,5 procent.

Självmordsbeteende var vanligare bland män med så kallade passiva yrken, med låga krav och låg kontroll, utifrån givna yrkesklassificeringar. I den gruppen begicks 7,8 självmordsförsök och självmord per 10 000 personer och år. Bland dem i aktiva yrken med höga krav och hög kontroll var motsvarande antal 3,0.

Efter justering för psykologiska faktorer i ungdomen, som föräldrars utbildning, samt IQ och stresstolerans, stod det klart att männen i arbetsför ålder och med passiva yrken hade en 33-procentigt högre risk för självmordsbeteende jämfört med män i yrken med låga krav men hög kontroll, som utgjorde studiens referensgrupp. Män i aktiva yrken hade en 36-procentig lägre risk jämfört med referensgruppen.

Viktigt med delaktighet på jobbet

Personer i arbetssituationer med höga krav men låg kontroll hade också en ökad risk för självmord men inte lika stor som i passiva yrken. Psykiatrisk sjukdom under tonåren kunde inte förklara den ökade risken. Däremot hade män med låg stresstolerans i tonåren oftare passiva yrken senare i livet, och män med hög stresstolerans aktiva yrken. 

En mycket vanlig orsak bakom självmordsförsök och självmord är depression. Maria Åberg beskriver självmordsbeteende som ett komplext begrepp där en process av psykisk ohälsa oftast ingår, men även andra faktorer bidrar.

– Man kan ha en sårbarhet från uppväxten, som även kan vara genetisk och kanske kopplad till exempelvis för hög konsumtion av alkohol. Sedan kan det vara så att det man utsätts för på arbetsplatsen gör att det tippar över, säger hon.

– Det är viktigt med ett engagerande ledarskap på arbetsplatsen och att man känner en delaktighet i hur ens arbete är utformat för att öka känslan av kontroll, avslutar Maria Åberg.

Studien som är publicerad i tidskiften Scandinavian Journal of Work, Environment & Health har genomförts med ekonomiskt stöd av Afa Försäkring som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

– Studien kompletterar den snabbt växande mängden forskningsdata som visar på att arbetsförhållanden är en riskfaktor för både självmordsbeteende och psykisk ohälsa som går att påverka. Att förbättra arbetsförhållandena bör vara en prioriterad strategi för att minska självmordsbeteende och förebygga psykisk ohälsa i den arbetande befolkningen, avslutar Maria Åberg.

Titel: Psychosocial job stressors and risk of suicidal behavior – an observational study among Swedish men