Länkstig

Konsumtionen ökar - mobil och teletjänster ökar snabbast

Publicerad

Konsumtionen i Sverige ökade inom alla områden utom alkohol och tobak under 2017. De senaste tio åren (2007-2017) har konsumtionen ökat med 22 procent. Konsumtionskategorin kommunikation där bland annat teleutrustning och abonnemang ingår ökade mest: 6,7 procent. Totalt ökade konsumtionen med 2,3 procent under 2017 jämfört med 2016. Det visar statistik ur Konsumtionsrapporten 2018.

Ökningen i kategorin kommunikation kan delvis förklaras av höjda priser. Under 2017 blev både fast och mobilt bredband dyrare. Samtidigt sänktes priset på marknadens billigaste abonnemang med 34 procent.

– Konsumtionsökningen i kategorin indikerar dock att konsumenter i huvudsak inte väljer detta abonnemang. I dag tar film och musik stora datamängder i anspråk vilket gör att många konsumenter väljer abonnemang med obegränsad datatrafik, säger John Magnus Roos, fil. dr. i psykologi, forskare vid Centrum för konsumtionsvetenskap och redaktör för Konsumtionsrapporten.

 

Konsumtionsökning och digitalisering

I en av rapportens fördjupningsdelar kopplar Per Kristensson, professor i psykologi med inriktning konsumtion och innovation, Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet, ihop den ökade konsumtionen med den digitala utvecklingen.

En hypotes är därför att digitalisering via bättre kännedom om konsumenten och mer individanpassade erbjudanden leder till ökad konsumtion

– Digitalisering gör det lättare för företag att bygga relationer till kunder samt att skapa mer individanpassade tjänster. Det ger ett ökat värde för konsumenterna och ett ökat välbefinnande. En hypotes är därför att digitalisering via bättre kännedom om konsumenten och mer individanpassade erbjudanden leder till ökad konsumtion, säger Per Kristensson.

Mobil i butik

I den andra fördjupningsdelen i rapporten skriver Ulrika Holmberg och Lena Hansson, forskare i företagsekonomi på Centrum för konsumtionsvetenskap och Centre for retailing vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, om hur konsumenter använder mobiltelefonen i kläd- och matbutiker. Fördjupningen bygger på en enkätundersökning med 1 494 personer (Medborgarpanelen, Göteborgs universitet). Undersökningen visar att det framförallt är kvinnor, yngre och de som använder internet mycket som använder telefonen i butik. Det vanligaste användningsområdet för mobilen i matbutiker (72 procent av de svarande hade gjort det en eller flera gånger den senaste månaden) är att kontakta familj eller vänner om vad som ska handlas. Det vanligaste användningsområdet för mobilen i klädbutiker (26 procent) är att söka information om en vara. Tidigare studier visar att konsumenters mobilanvändning i butik ökar.

Förpackningsplasten ökar

I den tredje fördjupningsdelen skriver Therese Karlsson, doktorand vid Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, om platskonsumtion. Enligt statistik från SCB har mängden tillförd förpackningsplast i Sverige ökat från 192 000 ton år 2012 till 216 000 ton år 2017. Enligt en inventering av plastskräp längs med Sveriges kuster som gjordes 2014 av organisationen Håll Sverige rent, handlar det till 70 procent om engångsplast. Återvinning av plast har ökat något under perioden, trots en nedgång från 2016 till 2017.

– Trots ökad återvinningsgrad krävs en minskning av den totala materialanvändningen. Enbart återvinning hinner inte ikapp den ökande plastanvändningen, säger Therese Karlsson. 

I årets Konsumtionsrapport framgår även att second-hand försäljning och renoveringar av prylar minskade under 2017. Svenska konsumenter underskattar också kraftigt den faktiska konsumtionsökningen.

– Det tyder på att vi är långt ifrån en cirkulär ekonomi. Ur hållbarhetsaspekt måste vi börja konsumera mindre, även om det har en negativ effekt på vårt eget välbefinnande. Här har inte bara konsumenten ett ansvar, utan också företag och politiker, säger John Magnus Roos.

Hela rapporten finns tillgänglig på Centrum för konsumtionsvetenskaps hemsida.

Fler nyheter ur Konsumtionsrapporten 2018

Svenska konsumenter underskattar sin konsumtion

Second hand-köp och reparationer minskade under 2017

Kontakt

Om rapporten som helhet
John Magnus Roos, 0730-48 22 27, magnus.roos@cfk.gu.se

Om mobilanvändning i butik
Ulrika Holmberg, 0766-18 56 06, ulrika.holmberg@cfk.gu.se
Lena Hansson, 0766-18 54 92, lena.hansson@cfk.gu.se

Om digitalisering
Per Kristensson, 0709-74 08 60, per.kristensson@kau.se

Om plastkonsumtion
Therese Karlsson, 0766-18 58 12, therese.karlsson@marine.gu.se