Länkstig

Hur kan HR bidra till att företag överlever och blomstrar över tid?

Publicerad

Ett företag behöver ekonomiska, tekniska och sociala resurser för att överleva. För att företaget skall vara livskraftigt över tid behöver resurserna förenas till en helhet och utvecklas kontinuerligt. HR-funktionen kan spela en viktig roll som samordnare i detta arbete som berör samtliga funktioner i ett företag och kan på så sätt utöva ett strategiskt personalarbete.

Stefan Tengblad, professor i human resource management, skriver i den här artikeln om hur HR-funktion kan bidra till att organisationer kan överleva och blomstra:

Ett företag som ska vara livskraftigt över tid behöver en stark ekonomi, framstående teknik och välutvecklade relationer. Resurserna fungerar som en buffert för att möta tillfälliga kriser och påfrestningar och även för att kunna anpassa sig till bestående förändringar genom att använda sig av och förädla resurserna. Det låter självklart, men är krävande att genomföra i praktiken eftersom det är många olika faktorer som behöver samverka.

Ekonomiska resurser

En organisation är förstås beroende av sin ekonomi, att det finns tillgängliga medel för att betala alla kostnader för inköpt material och tjänster samt att betala löner och räntekostnader. Ett tecken på livskraft är en hög lönsamhet, denna gör att kapital går att ackumulera i företag i form av investeringar olika typer av tillgångar och att undvika stor skuldsättning. Ett lönsamt företag har en mycket större ”fallhöjd” innan de får problem till exempel i en lågkonjunktur, medan ett mindre lönsamt företag kan få problem direkt om något negativt inträffar på marknaden.

Ekonomiska resurser utgörs av olika slags tillgångar med ett monetärt värde till exempel i form av tillgängliga betalningsmedel, det som benämns likviditet. Även lönsamma företag kan drabbas av likviditetsproblem om det finns behov av att göra investeringar eller t ex om en stor kund får betalningsproblem. Det gäller därför att hålla en buffert med likvida medel. Även aktier och ägande av olika typer av verksamheter som går att avyttra är värdefulla ekonomiska resurser.

Kreditvärdighet är också en viktig resurs som skapas av att tillgångarna är relativt stora i förhållande till skulderna, att det så kallade egna kapitalet är stort. Då finns det utrymme för att ta upp nya lån utan att kreditgivare börjar dra öronen åt sig, då en hög skuldsättning innebär en kreditrisk.

HR-funktionen kan bidra till att stärka de ekonomiska resurserna genom att verka för företagets medarbetare är välmotiverade, har en hög kompetens och att de är förtrogna med företagets mål och riktlinjer.

Tekniska resurser

Ett företags ekonomiska resurser byggs till stor del upp av tekniska resurser. De viktigaste tekniska resurserna består av produkter och tjänster, produktion och interna processer, logistik och försörjningskedjor, informationssystem samt tekniskt know-how och innovationsförmåga.

Genom att ha produkter och tjänster av hög kvalitet och som skiljer sig åt från konkurrenters produkter så finns det en grund för uthållig livskraft. Det är också viktigt att det går att tillverka dessa produkter och tjänster till en konkurrenskraftig kostnad och att det finns välfungerande logistik och ett nätverk med underleverantörer då ett företag inte förmår att producera allt i egen regi. Att hålla samman ett företag kräver också olika slags informationssystem och i takt med en fortlöpande digitalisering spelar dessa ofta en avgörande roll för att produktionen skall fungera och att kunderna ska få sina produkter och tjänster i tid och att alla betalningar görs effektivt. Olika slags cyberattacker kan lamslå organisationer som inte har en fungerande IT-säkerhet.

En viktig teknisk resurs är det know-how som olika medarbetare besitter (eller som finns i olika informationssystem) som kan användas för att styra produktion och administration och även för att åstadkomma olika slags förändringar och innovationer på de olika tekniska resursslagen för att undvika att företaget använder sig av teknik som blir föråldrad med tiden.

Olika slags kunskap och system för att hantera medarbetare utgör en viktig teknisk resurs som HR-funktionen har ett ansvar för att tillhandahålla och att utveckla. Det gäller att se till att HR-praktikerna är moderna och att de bidrar till att duktiga medarbetare ska vilja söka sig till företaget ifråga och sedan att fortsätta att vilja stanna kvar.

Sociala resurser

Sociala resurser består av relationer till de intressenter som ett företag är beroende av för att vara livskraftigt. Medarbetarna är förstås en nyckelgrupp då det är de som utför det värdeskapande arbetet och ser till att tekniken fungerar som den ska. Ett välutvecklat medarbetarskap och goda fackliga relationer är en stor tillgång för att skapa goda relationer till kunderna som är den andra sociala nyckelresursen. Lojala kunder överger inte företag om ett problem skulle uppstå eller om de drabbas av enstaka negativa upplevelser. Medarbetarna är också viktiga för att hantera omvärldsförändringar och för att vidareutveckla de tekniska resurserna. En tredje grupp av sociala resurser är leverantörer och samarbetspartner. Med goda relationer till dessa kan man få hjälp med extra krediter och leveranser i bristtider jämfört med om inte sådana relationer finns.

Även ägare och långivare utgör en viktig resurs i kristider. Förtroendefulla och välutvecklade relationer kan göra dessa beredda att göra uppoffringar för egen del för att värna sitt ägarskap. Det kan till exempel behöva skjutas till extra kapital från aktieägarna för att banker skall vara villiga att bevilja eller förnya lån. Ett exempel på detta var att Ericsson mottog en betydande nyemission som var garanterad av företagets största ägare Investor. I avsaknad av ägare som vill skjuta till pengar kan det bli fråga om konkurs eller nedläggning något som drabbade elektronikföretagen OnOff och Expert för några år sedan. Också goda relationer med det omgivande samhället kan utgöra en viktig resurs, vilket märks extra tydligt ifall sådana relationer saknas.

HR-funktionen har en nyckelroll att spela när det gäller att se till att det finns en positiv relation till medarbetarna och till de fackliga organisationerna. HR-funktionen kan också verka för att det finns ett samarbetsorienterat klimat och att det finns ett kundfokus i organisationen.

Att förena ekonomiska, tekniska och sociala resurser till en helhet

Det är många olika faktorer som behöver samverka för att ett företag ska vara livskraftigt över tid och att kunna klara olika slags påfrestningar. Det är som ett stort pussel som skall läggas och där bitarna påverkar varandra. En produktionsteknik som inte tar hänsyn till medarbetarnas behov av variation och att utveckla sin kompetens kan leda till kvalitetsproblem som kan leda till svaga kundrelationer som i sin tur kan leda till en försämrad ekonomi och dåliga relationer till ägare och långivare. Allting hänger ihop och det gäller att försöka förstå hur dessa kopplingar ser ut och hur det går att stärka helheten.

Det finns ingen yrkeskår som har god kompetens inom samtliga resursslag utan det krävs samverkan mellan flera. HR-funktionen är nog egentligen den funktion som lättast skulle kunna samordna samarbetet mellan företagets olika funktioner. Detta ställer krav på förmågan att lyssna och lära av andra funktioner och att kunna ta ett organisations- snarare än ett funktionsperspektiv på sin verksamhet och sätta organisationens utvecklingsbehov i fokus för HR-arbetet. Det är bra att HR-funktionen är experter på olika HR-praktiker men det gäller att ha en förståelse för hur dessa aktiviteter kan stödja företagets utveckling på kort och lång sikt. Om HR-funktionen kan lyckas upprätthålla en sådan samordnande roll så är det i så fall verkligen fråga om ett strategiskt personalarbete i ordets rätta bemärkelse!

Läs mer

Organisatorisk resiliens (Studentlitteratur 2014) Stefan Tengblad & M Margareta Oudhuis (red)
The Resilience Framework: Organizing for sustained viability (Springer 2018), Stefan Tengblad & Margareta Oudhuis (eds).

Kontakt

Stefan Tengblad, e-post stefan.tengblad@gu.se, telefon 031-786 3822