Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hur arbetar företagsledare för att skapa tillväxt?

Publicerad

En vanlig föreställning är att framgångsrika företagsledare i tillväxtföretag är handlingsorienterade personer som låter strategier växa fram genom experiment, och att deras förmåga att nätverka spelar en central roll. Ny forskning från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet visar att det snarare är så att företagsledare tillsammans med sin personal och sitt nätverk utvecklar förutsättningar som ger tillväxt och att det finns många vägar som leder till framgång.

- Tidigare studier har utgått från att företag, individer och företagets omvärld bör ha vissa egenskaper för att åstadkomma tillväxt. Företagen antas möta en situation med vissa förutsättningar som tillsammans avgör om företaget kommer att nå framgång eller inte. Min forskning visar att förutsättningarna för tillväxt snarare är något som företagsledare utvecklar tillsammans med sin personal och andra i sitt nätverk och att det finns olika varianter för hur man gör som alla kan vara framgångsrika, säger Jonas Fasth, forskare i företagsekonomi.

Intervjuer med 60 företagsledare om hur de arbetar

I sin doktorsavhandling har Jonas Fasth intervjuat 60 företagsledare i små- och medelstora företag om hur de arbetar i praktiken för att skapa tillväxt. Genom företagsledarnas berättelser identifierades fyra olika arbetsstilar. Arbetsstilarna skiljer sig åt när det gäller om företagsledarna involverar få eller många personer och om de involverade personerna är externa eller interna. Andra skillnader är om företagsledare utvecklar förståelse genom att vara aktiva i produktionen eller genom interna möten samt om de arbetar strukturerat eller testar sig fram.

De fyra arbetsstilarna i korthet

A: Företagsledaren har få inspel från andra personer, förståelse utvecklas i produktionen och hen testar sig fram.
B: Företagsledaren har fokus på ledning och styrelse, har många möten och använder mycket verktyg och dokumentation.
C: Företagsledaren har fokus på medarbetare, använder sig av arbetsgrupper och utvecklingsdagar samt olika systematiska procedurer.
D: Företagsledaren har kontakt med många olika aktörer, rör sig mycket utanför verksamheten och minglar, samtalet är i centrum.

Hjälpa företagsledare att reflektera kring hur de arbetar

I avhandlingen genomfördes också en analys av tillväxt och lönsamhetsutveckling i de intervjuade ledarnas företag. Analysen visade att det bland företagen med positiv utveckling finns representanter från alla fyra arbetsstilarna som identifierats i studien.

-Det finns anledning att fundera över och ifrågasätta de ideal som finns om hur framgång nås. Där ser jag att resultaten från min studie kan hjälpa företagsledare att reflektera kring det egna arbetet. Med hjälp av modellen kan en kartläggning göras av hur det egna arbetet organiseras och resultatet kan sedan användas för att diskutera utvecklingsarbete i företaget och kan därigenom också stödja företagsledares personliga utveckling. Modellen kan också användas som utgångspunkt för diskussioner om framtida stödinsatser för att åstadkomma tillväxt i små och medelstora företag, säger Jonas Fasth.

Om avhandlingen

Företagsledares arbete och tillväxt presenterades den 27 april 2018 vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Avhandlingen finns att läsa i fulltext, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Jonas Fasth, 031-786 43 82, mobil 070-5448061
jonas.fasth@handels.gu.se