Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Från Media Literacy till mediekunnighet

Barbro OxstrandSkolans värld blir alltmer multimedial och med det ökar både krav och förväntningar på lärarnas förmåga att använda och utbilda i medieanvändning. Det reser i sin tur krav på deras förmåga till kritisk värdering av innehåll och användningsmöjligheter med avseende på det stora och svåröverskådliga medialt förmedlade utbudet. I sin licentiatuppsats Från Media Literacy till mediekunnighet, som ventilerades vid ett seminarium på JMG den 25 januari, undersöker Barbro Oxstrand i vilken utsträckning lärare tillägnat sig färdigheter i medieanvändning och använder dem i undervisningen.

Det i uppsatsens centrala begreppet mediekunnighet vill Barbro Oxstrand förbehålla just kunskap om innehåll och användning, till skillnad från kännedom om teknik och tekniska plattformar, som hon vill sortera in under begreppet informationskompetens, vilket hittills ofta förutsatts inbegripa också den immateriella mediekunnigheten.

Till grund för uppsatsen ligger intervjuer med lärare från två olika delar av Göteborg, Tynnered och Älvsborg. Lärarna har grupperats i fyra generationer, från baby boomers födda på 1940-talet till generation Y, födda 1977-1994. I samband med intervjuerna har associationsbaserade föreställningskartor upprättats, som gjort det möjligt att analysera samband i förståelse av olika begrepp mellan enskilda lärare och generationsgrupper.

Opponent vid seminariet var docent Ann-Britt Enochsson från Karlstads universitet, som betonade avhandlingens nya och fräscha forskningsvinkel, där mediekunnighet får en särskild plats vid sidan av tidigare etablerade begrepp som social, digital och medborgerlig kompetens. Hon lyfte fram värdet av en tvärvetenskaplig ansats, möjliggjord genom att Barbro Oxstrand är knuten både till Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning vid GU och till JMG.

Slutsatsen som Barbro Oxstrand kommer fram till är, kanske något överraskande, att mediekunnighet hos lärare är mindre knutet till generation än till intresse. Hon visar också att skillnaderna i mediekunnighet är mycket stora:

– Det händer att jag stöter på lärare som inte vet hur man öppnar ett bifogat dokument i ett e-mail sade hon vid seminariet, och menade att rektorerna har en nyckelroll när det gäller att höja mediekunnigheten där det behövs.

Sammanfattningsvis utmynnar uppsatsen i konstaterandet att:

Alla lärare bör erhålla en acceptabel grad av egen mediekunnighet så att de kan vidarebefordra den medieförståelse som eleverna behöver för att kunna utvecklas till de informerade, reflekterande och engagerande medborgare som är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle.

JMG gratulerar Barbro Oxstrand och önskar lycka till på den fortsatta forskningsresan mot doktorsexamen!

Bilden: Barbro Oxstrand