Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Förskollärarprogrammet hållbarhetsmärkt för framtida generationer

Publicerad

Göteborgs universitet arbetar systematiskt med hållbarhetsfrågor i utbildningen. Nu garanteras även Förskollärarprogrammets studenter en utbildning som bidrar till kunskap om hållbar utveckling och handlingskompetens för att kunna agera utifrån detta.

Arbetet med hållbarhetsmärkningen har involverat kursledare, studierektorer, programledare och studenter.

Elisabeth Mellgren är programledare för Förskollärarprogrammet.

- Vi är otroligt glada för att programmet nu är hållbarhetsmärkt! Det visar på att ett uthålligt arbete med många aktörer har gett resultat, säger hon.

FN:s globala mål ledstjärna

Förskollärarutbildningen utbildar dem som ska arbeta med kommande generationer, vilka behöver förändrade redskap för att värna planetens framtid. Utbildningen kopplar tydligt till ett av Förenta Nationernas 17 globala mål för hållbar utveckling, nämligen mål 4 som fokuserar en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och ett främjande av ett livslångt lärande för alla. Detta innebär att blivande förskollärare ska ges en utbildning som stödjer deras personliga och professionella utveckling.

- De ska även i sin yrkesroll kunna skapa en utbildning för och med barn i förskola och förskoleklass där ekologisk, ekonomisk samt social/kulturell hållbarhet ska ingå i undervisning där lek, lärande och omsorg integreras, säger Elisabeth Mellgren.

Strategiskt arbete utifrån handlingsplan

IPKL (institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande) som ansvarar för Förskollärarprogrammet har arbetat utifrån universitetets gemensamma handlingsplan för hållbar utveckling.

- Där definieras övergripande mål som sedan bryts ner till konkreta aktiviteter. Dessa följs sedan upp av respektive institution och återkopplas till universitetets hållbarhetsredovisning. Denna hållbarhetsmärkning kan därför ses som ett gott kvitto på att strategiska satsningar, systematik och samverkan ger resultat.

Lärarna ska få fortbildning

Jonna Larsson är miljö- och hållbarhetskoordinator på IPKL. Hon har arbetat med frågan om hållbarhetsmärkning under en längre tid. Arbetet har inneburit genomlysning av styr- och kursdokument samt kommunikation med kursledare kring hur GU:s hållbarhetsmål operationaliseras i respektive kurs.

- Den genomförda kartläggningen ligger nu till grund för att ytterligare utveckla det goda arbete som pågår. Det innebär bland annat att undervisande personal på institutionen kommer att erbjudas utbildning i hållbarhet som är kopplad till innehåll och mål i respektive kurs i programmet. Tanken är också att på sikt kunna hållbarhetsmärka fler av de program som insititutionen har ansvar för, säger Jonna Larsson.

Kommer hållbarhetsmärkningen att påverka studentrekryteringen positivt?
– Förhoppningsvis – hållbarhetsfrågor berör många idag. Hållbarhetsmärkningen bör kunna vara en konkurrensfördel i marknadsföringen av utbildningarna, säger Elisabeth Mellgren.