Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskningsmedel för studie om proportionalitetsprincipen i arbetsmiljörätten

Publicerad

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har tilldelat Peter Andersson 1,6 miljoner kronor i postdoc-bidrag för projektet Lagom krav på arbetsmiljön - En rättsvetenskaplig studie av proportionalitetsprincipen i arbetsmiljörätten. 

Projektbeskrivning
Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över arbetsmiljön och får ställa de krav som behövs för att arbetsmiljölagstiftningen ska följas; detta sker i så kallade förelägganden och förbud riktade mot arbetsgivare. Sedan 2008 har arbetsgivare möjlighet att överklaga förelägganden och förbud rörande arbetsmiljön till förvaltningsdomstol. Ofta visar domskälen i dessa avgöranden på att förvaltningsdomstolarna gör en prövning av om verkets föreläggande eller förbud står i överensstämmelse med proportionalitetsprincipens krav på myndighetsutövning gentemot enskilda, det vill säga om de är lämpliga, nödvändiga samt ej överdrivna i förhållande till sitt syfte. Genom proportionalitetsprövningen sätts viktiga gränser och preciseringar för arbetsgivarens rättsliga arbetsmiljöansvar. Denna utveckling ska i detta forskningsprojekt undersökas i ljuset av grundläggande rättsliga värden rörande rättssäkerhet och koherens samt med beaktande av vikten av en effektiv reglering till förebyggande av ohälsa och olyckor i arbetet.

Peter Andersson disputerade med avhandlingen Vidta alla åtgärder som behövs – en rättvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö år 2013 vid Juridiska institutionen, Göteborgs universitet. I avhandlingen undersöker Peter arbetsgivarens rättsliga ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö. Peter undervisar i socialrätt och arbetsmiljörätt på Juridiska institutionens juristprogram och i arbetsmiljörätt på Göteborgs universitets personalvetarprogram. Länk till Peter Anderssons hemsida.