Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Formas beviljar forskningsmedel till projekt om avfallsförebyggande

Publicerad

Formas har tilldelat projektet "Från avfallshantering till avfallsförebyggande - Minska genomförandeunderskott med hållbara handlingsnät" 7,9 miljoner kronor.

Inom ramen för en satsning på forskning om samhällsplanering för en hållbar samhällsutveckling har Forskningsrådet Formas tilldelat projektet "Från avfallshantering till avfallsförebyggande - Minska genomförandeunderskott med hållbara handlingsnät" 7,9 miljoner kronor. Projektet kommer att genomföras vid Lunds universitet och Göteborgs universitet.

Projektledare är Hervé Corvellec vid institutionen för Service Management, Lunds universitet. Övriga forskare i projektet är Richard Ek (institutionen för Service Management, Lunds universitet), María José Zapata Campos (Gothenburg Research Institute) och Patrik Zapata (Förvaltninghögskolan). Dessutom kommer en doktorand vid Förvaltningshögskolan att bedriva sitt avhandlingsarbete inom ramen för projektet. Projektet kommer att löpa under fyra år.


Projektbeskrivning:

Från avfallshantering till avfallsförebyggande - Minska genomförandeunderskott med hållbara handlingsnät

Sverige ligger i täten internationellt när det gäller att återvinna och dra nytta av energiinnehållet i avfall men mängden avfall per person och år fortsätter att öka. En sådan ökning hotar landets hållbarhetsarbete och Naturvårdsverkets fastställer därför i den nationella avfallsplanen för 2012-2017 att avfallsreducering ska vara principen för framtida avfallshantering. Detta sätter press på kommunerna som ansvarar för att avfallsplanen följs. I stället för att på bästa sätt hantera något som finns (avfall) gäller det nu att planera och se till att avfallet inte finns, eller kommer att finnas, överhuvudtaget. Kommunerna måste tänka om, och förmå andra aktörer och intressegrupperingar i samhället (företag, föreningar, invånare) att också tänka om och förändra sitt beteende så att alla producerar avfall i mindre omfattning. Hur ska man lyckas med detta?

Målet med detta projekt är att identifiera och förklara de utmaningar svenska kommuner står inför när de ska planera för avfallsreducering och på så sätt skapa en praktisk beredskap att överbrygga och minska underskottet mellan planering och genomförande av avfallsreducering.

Naturvårdsverkets fokus på avfallsreducering ligger i linje med den avfallshierarkimodell som är vägledande i EU. Enligt denna hierarki är avfallsreducering det högsta målet vad gäller avfallshantering (det vill säga se till att det finns så lite avfall som möjligt att hantera), återanvändning det näst högsta målet, sedan kommer återvinning, förbränning, och deponering som lägsta steg i hierarkin. Det finns enskilda exempel på avfallsreduceringsprojekt men nu handlar det om att systematiskt införa avfallsreducering som högsta nationella mål, också i praktiken. För att det ska gå behövs ny kunskap, ny kompetens, ekonomiska resurser samt nya organisatoriska processer. Denna utmaning förstoras ytterligare av att kommunerna inte bara behöver förändra sin egen planering och avfallshantering utan också förmå enskilda individer, företag och föreningar att göra detsamma. Sammantaget gäller det att få många heterogena och icke-koordinerade aktörer att arbeta samordnat mot ett gemensamt mål.