Länkstig

Covid-19: Skärpta anvisningar vid GU från 22 december

Publicerad

Från den 22 december ska all undervisning och examination ske digitalt, biblioteken har begränsad service och arbete ska utföras från hemmet. Undantag får göras om synnerliga skäl föreligger. Beslutet gäller fram till den 24 januari 2021.

De delar i texten som rör Universitetsbiblioteket uppdaterades tisdag den 19 januari efter reviderat rektorsbeslut. Gå till Universitetsbibliotekets webbplats för aktuell information om tillgänglighet till biblioteken och deras service: www.ub.gu.se

Det var i fredags som regeringen meddelade om ytterligare skärpta restriktioner för att hejda smittspridningen. Bland annat att alla som kan arbeta hemma ska göra det och att all verksamhet som drivs av staten och inte är nödvändiga omedelbart bör stängas ned fram till den 24 januari. Rektor Eva Wiberg har därför idag fattat beslut om skärpta tillämpningar av gällande inriktningsbeslut.

– Hemarbete och digitala studier har varit huvudregeln vid Göteborgs universitet sedan i mars, men nu är läget än skarpare. Medarbetare ska arbeta hemma, med undantag för dem med verksamhetskritiska arbetsuppgifter som kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen, säger Eva Wiberg.

Vidare ska undervisning och examination ske digitalt om prefekt inte har synnerliga skäl för ett annat beslut. Universitetsbiblioteken påverkas också av beslutet. Gå till Universitetsbibliotekets webbplats för aktuell information (ub.gu.se). Studieplatserna på Konferenscentrum Wallenberg stängs.

Skärpt tillämpning av inriktningsbeslut

Dagens rektorsbeslut är en anvisning för skärpt tillämpning av liggande inriktningsbeslut för senare delen av höstterminen (GU 2020/2132) och vårterminen (GU 2020/2832). Anvisningen gäller för perioden 22 december 2020 till 24 januari 2021 och innebär att:

  • All undervisning och examination ska bedrivas digitalt och på distans. Beslut om undantag från detta för enskilda undervisningsmoment, obligatoriska moment eller examination får beviljas av prefekt efter samråd dekan/motsvarande om det föreligger synnerliga skäl.
  • De studieplatser vid Konferenscentrum Wallenberg som tidigare funnits allmänt tillgängliga, stängs under perioden. Studenter uppmanas att bedriva självstudier hemma. Fakultets- och institutionsspecifika studieplatser kvarstår i enlighet med tidigare fattade beslut.
  • De studenter som av synnerliga skäl behöver en studie- och/eller examinationsplats på campus och vars behov inte kan tillmötesgås genom de fakultets- och institutionsspecifika platserna hänvisas till utbildningsansvariga vid heminstitution som i möjligaste mån ska försöka tillmötesgå behov. Samordning på fakultetsnivå uppmuntras.
  • Arbete ska utföras hemifrån om inte arbetsuppgifterna är verksamhetskritiska samt kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen, eller att närmaste chef medger att arbete av annat synnerligt skäl får ske på arbetsplatsen.
  • Universitetsbiblioteket har under perioden begränsad tillgänglighet. Primärt hålls biblioteket öppet för forskare, lärare och studenter.

AV: Ulrika Lundin


Område
Ledning