Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

CGHRM medverkade på Forskardagen 2014

Publicerad

För sjunde året i rad genomfördes Forskardagen i Stockholm, ett samarrangemang mellan Sveriges HR Förening, IPF och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Temat för dagen var "Organisatoriska förutsättningar för chefskap – har styrningen inom våra organisationer gått för långt?". Per Thilander fick tillfälle att berätta om det nybildade Centrum för global HRM som verkar för att initiera ny forskning inom HRM-området samt att skapa nya mötesplatser mellan akademi, HR-professionella, studenter och andra aktörer.

För övrigt kan berättas att inledningstalare var Mikael Cäker, forskare inom ekonomistyrning vid Handelshögskolan i Göteborg. Han pratade om styrningens möjligheter men också om bakgrunden till och konsekvenserna av den ”överdos” av styrning som många uppfattar råder. Annika Härenstam, Göteborgs universitet, berättade om CHEFiOS projektet, forskning om organisatoriska förutsättningar för chefer, och de verktyg och modeller som kan användas i olika typer av förändringsarbeten. Margareta Oudhuis, Högskolan i Borås, beskrev vad som gör företag och organisationer livskraftiga under begreppet organisatorisk resiliens. Fokus för presentationen var hur HR-funktioner kan bidra till att göra organisationer resilienta, men också den resursbaserade modell som tagits fram för att visa på hur sättet att leda påverkar innovationsförmåga och lönsamhet.

Därefter delades Forskarpriset 2014 ut till Klara Regnö, KTH, som skrivit avhandlingen ”Det osynliggjorda ledarskapet. Kvinnliga chefer i majoritet". På eftermiddagen presenterade Andreas Werr och Pernilla Bolander, Handelshögskolan i Stockholm sin forskning om Talent management, där de studerat hur begreppet talang definieras och identifieras samt hur olika förtag och organisationer arbetar med talent management. Johan Berglund, Handelshögskolan i Stockholm gav sedan en historisk beskrivning över HR-professionens utveckling, positionering och strävan efter status. Johan menade, i likhet med Mats Alvesson, att vi nu kanske ska prata om HR som ”de tillräckliga” i stället för ”de otillräckliga”, där HR nu intagit en mer självklar position i många organisationer. Dock saknas viktig forskning om HR, menade han.

Simon Elvenäs, KTH presenterade sin forskning kring att studera vad chefer tror att de gör och vad de faktiskt gör. Metoden som användes är att spela in cheferna på video och därefter titta på vad de faktiskt gör och hitta metoder för att hjälpa dem att styra om arbetssätt och beteenden. Avslutningsvis berättade Mats Alvesson från Lunds universitet om sin forskning om chefer och HR, särskilt identitetsskapande och kulturer i organisationer. Mats betonade vikten av att HR tydligt formulerar sin roll och sitt bidrag för att bättre kunna stödja verksamheten. HR har en komplex roll som dels handlar om att vara ”ordningsman”, ”slasktratt” och ”polis” men också strateg, möjliggörare och partner. Framtidens HR handlar om att bejaka det professionella, att kunna vara kritiskt distanserad till vad som sker och bör ske i företag och organisationer och hålla det etiska och hållbara perspektivet i fokus.