Bild
Foto: Getty Images
Länkstig

Allt vanligare föda barn efter 40

Publicerad

Allt högre andel kvinnor över 40 år i Sverige och Danmark föder barn. Samtidigt har behovet av assisterad befruktning för kvinnor över 40 i Skandinavien fördubblats under en tioårsperiod. Det visar en studie ledd av forskare vid Göteborgs universitet.

Syftet med studien, publicerad i tidskriften Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, är att ge en beskrivande och jämförande bild av reproduktiva mönster hos kvinnor efter 40, sett över en tioårsperiod, 2008-2018, i Sverige, Norge och Danmark.

Studien är en så kallad tvärsnittsstudie som bygger på registerdata om alla kvinnor i åldern 40 till 49 år i de tre länderna, totalt 1,5 miljoner individer. Det som studerats är barnafödande, med eller utan assisterad befruktning, uttagna recept på hormonbaserade preventivmedel, samt aborter.

Resultaten påvisar en ökning av andelen kvinnor 40-44 år som gjort receptuttag av hormonbaserade preventivmedel, oftast hormonspiral. I Danmark ökade andelen från 24 till 31 procent av kvinnorna, i Sverige från 27 till 30 procent och i Norge från 22 till 24.

Dubbelt upp för assisterad befruktning

Samtidigt ökade barnafödandet kontinuerligt i gruppen 40-44-åringar i Danmark och Sverige. Danmark gick från 9,5 till 12 födslar per tusen kvinnor och år och Sverige från 11,7 till 14,3. Norge låg på stabila cirka 11 födslar per tusen kvinnor och år under tioårsperioden.

Andelen kvinnor 40-49 år som genomgick assisterad befruktning fördubblades under den studerade perioden. I Danmark ökade andelen från 0,71 till 1,71 per tusen kvinnor och år, i Sverige från 0,43 till 0,81 och i Norge från 0,25 till 0,53.

Assisterad befruktning handlar oftast om insemination där spermier hanteras utanför kroppen, eller in vitrofertilisering, IVF, där både spermier och ägg hanteras utanför kroppen.

Gällande aborter i gruppen kvinnor 40-49 år hade Sverige den största ökningen under tioårsperioden, från 7,7 till 8,1 aborter per tusen kvinnor och år.

Bild
Ingela Lindh, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Foto: Cecilia Hedström

Kunskap om kvinnors fertilitet

Ansvarig för studien är Ingela Lindh, barnmorska och forskare inom obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och enhetschef på barnmorskemottagning inom Regionhälsan i Västra Götalandsregionen.   

– Resultaten bekräftar att allt fler skjuter upp sitt barnafödande, en trend som observerats i större delen av Europa. Många kvinnor önskar i dag studera färdigt och etablera sig på arbetsmarknaden innan man skaffar första barnet, vilket kan bidra till att fler har svårare att bli gravida på grund av ålder, och färre skaffar två eller tre barn, säger hon.

Dagens preventivmedel, framförallt långtidsverkande med hög effektivitet som exempelvis hormonspiral, ger goda möjligheter att planera när man önskar bli gravid. Studien visar samtidigt på den viktiga roll som assisterad reproduktionsteknologi spelar för födelsetalen i den här åldersgruppen.

– Vi ser även att fler förstföderskor än tidigare söker hjälp på fertilitetskliniker. Kvinnor kan vara omedvetna om att fertiliteten minskar ju högre upp i ålder man kommer. Studien ger värdefull information för att förbättra kvinnors kunskap om sin fertilitet, avslutar Ingela Lindh.

Titel: Reproductive changes among women in their 40s: A crosssectional study