Bild
Webbkartan över Nordenskjölds föreläsningsturné
Webbkartan över Nordenskjölds föreläsningsturné
Länkstig

Allt från Gutenbergs tryckpress till 3D

Förra våren skrev hon sin mastersuppsats där hon använde tidningsurklipp för att visualisera Otto Nordenskjölds föreläsningsturné i USA. I dag arbetar Ellen Thorshag som arkivarie på stadsbyggnadskontoret med bland annat bevarande av digital kartinformation.

Det började med kandidatuppsatsen där Ellen Thorshag undersökte problematiken för bevarande av post-internet konst.

– Då drogs jag alltmer till tysk medieteori, som Walter Benjamin och Wolfgang Ernst. Jag upptäckte att digital humaniora också gör det eftersom jag alltid lyckades hamna i “DH-träsket” i jakt efter en mer kontemporär tillämpning av medieteori, säger hon.

Bild
Ellen Thorshag

Ellen Thorshag fick upp ögonen för digital humaniora som tvärvetenskaplig forskningsinriktning och blev intresserad av masterprogrammet i digital humaniora.

– Den vetenskapliga ansatsen utgör en intressant skärningspunkt av teori och praktik, där man som forskare kan använda digitala metoder för att nå ny kunskap. 

Stor hjälp i yrkeslivet

Hon tycker att digital humaniora är ett mycket brett och dynamiskt fält och att masterprogrammet i digital humaniora ger en grund och verktyg för att kunna applicera nya forskningsmetoder och tankesätt på det som intresserar en själv.

– Jag har lärt mig om allt från Gutenbergs tryckpress till att skapa 3D-modeller genom fotogrammetri. Mycket av det praktiska har varit till stor hjälp inom mitt yrkesliv, så som XML och GIS.

I bagaget har Ellen Thorshag en filosofie kandidatexamen i Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, som lade grund till ett intresse för frågor rörande bevarande och tillgängliggörande av digitalt kulturarv och konst i den digitala sfären.

– Jag läste kursen arkivvetenskap samtidigt som masterprogrammet för att fördjupa den arkivteori som jag använt mig av under både kandidaten och mastern.

Arbetar med digital arkivering

Mastersarbetet bestod av en undersökning kring hur arkiv kan tillgängliggöras digitalt och geospatialt. I undersökningen användes tidningsurklipp som berör den svenska sydpolsfararen Otto Nordenskjölds (1869-1928) föreläsningsturné i USA. Föreläsningarna handlade om den svenska antarktisexpeditionen Nordenskjöld utförde år 1901-1903.

– Artiklarna berör ca 50 olika händelser och evenemang som utspelades under Nordenskjölds turné. I projektet har samtliga tidningsurklipp använts för att visualisera Nordenskjölds föreläsningsturné med geospatial data i form av en interaktiv webbkarta, samt för att tillgängliggöra artiklarna som digitala kopior.

Efter studierna fick Ellen Thorshag anställning på Riksarkivet i Göteborg och nu arbetar hon som arkivarie på stadsbyggnadskontoret i Göteborg. 

– Det är ett arkiv som är till 90 procent digitaliserat. Just nu jobbar jag bland annat med frågor som berör hur digital kartinformation, såsom kartlager i GIS (geografiska informationssystem), bevaras på bäst sätt och hur data av digitala handlingar i olika system kan matchas för en sömlös digital arkivering.