Länkstig

13 miljoner till projekt om mångfald inom scenkonst

Projektet Expansion och mångfald: Digital kartläggning och analys av den utominstitutionella scenkonsten i Göteborg 1965–2000 har beviljats 13 miljoner i projektbidrag från Vetenskapsrådet. Perioden ses ofta som en tid för framväxt och etablering av utominstitutionell scenkonst och målet med projektet är att visa upp mångfalden i dessa framträdanden.

När institutionsteatrarna började utmanas av fria teatergrupper i slutet av 1960-talet växte en ny scenkonstkultur fram, som ifrågasatte hierarkier, överskred genregränser, experimenterade konstnärligt och mötte en ny publik. Många föreställningar för barn, migranter, arbetare, studenter och queera personer skapades av människor med olika kulturella bakgrunder och kompetenser. Men hittills har bara ett fåtal av dessa grupper och artister lyfts fram.

Astrid von Rosen

– Mångfald och skillnader inom scenkonsten är en stor utmaning för forskningen. Nu får vi möjlighet att undersöka och tillgängliggöra nytt arkivmaterial från ett stort och relativt outforskat fält. I forskargruppen finns humanistiska och urban-sociologiska forskare med stor erfarenhet av scenkonstforskning och stadsanalyser. Jag ser fram mot de synergier som uppstår genom samspelet med digital humaniora och användningen av nya informationsteknologier, säger Astrid von Rosen.
Hon är projektledare tillsammans med Cecilia Lindhé och båda är också medlemmar i ledningsgruppen för Arkivklustret inom Centrum för kritiska kulturarvsstudier.

I projektet används digitalt material och digitala metoder för att analysera, lyfta fram och tillgängliggöra frikulturen som ett värdefullt kulturarv som angår många olika människor. Arkivmaterial som till exempel digitaliserade dagstidningar ska undersökas men även material som annonser, bildtexter och fotografier. Materialet ska också göras tillgängligt på nya sätt i en webbplattform.

Cecilia Lindhé

Även GIS-teknik (geografiskt informationssystem) kommer att användas för att samla in och analysera data. Två GIS-experter är involverade i projektet.
– Det handlar alltså inte enbart om att presentera forskningsresultat via kartor, utan visualiseringar och rumslig analys genererar såväl forskningsresultat som nya forskningsfrågor, säger Cecilia Lindhé, föreståndare för Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet och projektledare tillsammans med Astrid von Rosen.

Projektet är ett samarbete mellan Institutionen för kulturvetenskaper, Centrum för digital humaniora och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet. Det startar i januari 2019 och pågår i tre år.