Bild
Erik Malmqvist
Erik Malmqvist
Foto: Monica Havström
Länkstig

Utnyttjandets etik: teori och tillämpningar

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Kort beskrivning

Det råder stor enighet om att det är moraliskt fel att utnyttja (eller exploatera) människor. Men trots omfattande filosofisk diskussion är det oklart vad utnyttjande (exploatering) är, varför det är fel och vad som bör göras åt det.

Detta projekt syftar till att utveckla den filosofiska teoribildningen på detta område på sätt som också kastar ljus på praktiker där utnyttjande ofta anses förekomma, t ex medicinsk forskning i fattiga länder, surrogatmoderskap och prekärt arbete. Vi undersöker frågor såsom: Hur förhåller sig utnyttjande till social orättvisa? Vem är moraliskt ansvarig för utnyttjande i situationer där flera aktörer är inblandade? Vem bör ge dem som utnyttjats upprättelse, och vad innebär upprättelse i detta sammanhang? För att besvara dessa frågor ägnar vi oss åt begreppsliga utredningar liksom analyser av verkliga fall.

Deltagare utöver Erik Malmqvist är
András Szigeti (Linköpings universitet och Lunds universitet)