Bild
Barn i en skola i Burkina Faso
Foto: Lefasonet
Länkstig

Utbildningseffekter av våldsam religiös extremism

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4,7 miljoner
Projekttid
2022 - 2024
Projektägare
Institutionen för nationalekonomi med statistik

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Projektet avser att studera effekter av våldbejakande extremism på utbildning i ett av världens fattigaste länder, Burkina Faso. Mer specifikt kommer vi att studera:
1) effekten av våldbejakande extremism på utbudet av utbildning
2) effekten av våldbejakande extremister på pojkars och flickors skolgång
3) effekten av skolstängningar på pojkars och flickors skolgång.

Till följd av den pågående konflikten i grannlandet Mali har våldbejakande islamistiska extremister pressats över gränsen och etablerat sig i Burkina Faso. Därmed tillhör landet nu den växande skara av Afrikanska länder, såsom Somalia, Mali, Nigeria, Kamerun och Mocambique, som är utsatta för våldsbejakande islamister. Våldsepisoder till följd av religiös extremism har ökat i landet under de senaste åren, vilket har slagit extra hårt mot landets utbildningssektor, då beväpnade islamistiska grupper specifikt har riktat angrepp mot lärare och skolor för att motverka "västerländsk utbildning" med omfattande skolstängningar som
följd. Erfarenheter ifrån tidigare kriser har visat att flickors skolgång kan vara speciellt utsatt. Allt detta gör effekten av skolstängningar särskilt relevant att studera i Burkina Faso. Samtidigt innebär detta också att effekten av skolstängningar är lättare att studera än i många andra sammanhang. Det finns en omfattande geografisk och tidsvariation som kan utnyttjas för att skatta effekter.

Utbildning är centralt för ekonomisk utveckling. På individnivå bidrar utbildning till bland annat ökad produktivitet och bättre välmående. Bland flickor har utbildning kopplats till minskad risk för barnäktenskap och tidiga graviditeter. Samhälleliga fördelar av utbildning innefattar till exempel bättre hälsa bland barn och mer välfungerande institutioner. De effekter som de våldsbejakande islamistiska grupperna har på flickors och pojkars utbildning kommer alltså att ha omfattande betydelse för framtida ekonomisk och social utveckling.

För att studera ovan nämnda orsakssamband kommer vi att använda både registerdata med detaljerad information om Burkina Fasos alla skolor och paneldata från Burkina Fasos omfattande hushållsundersökning. Registerdatan om skolorna gör det möjligt att kartlägga effekterna av våldsbejakande extremism på utbudet av utbildning, vilket innefattar skolstängningar men också minskad tillgång på (utbildade) lärare och minskad undervisningstid. Dessutom har nya muslimska skolor öppnats parallellt med nedstängningar av statliga och kristna skolor.

Vi kommer att kunna studera resulterande förändringar i huvudmannaskap för skolor, samt hur nyöppnade muslimska skolor påverkar barnens skolutfall. Vi kan även studera effekterna på barnens skolgång såväl som på alternativ till skolgång, såsom migration eller barnäktenskap och tidigt moderskap för flickorna.