Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Människor sitter i skuggan under ett träd.
Länkstig

The Local Governance Performance Index (LGPI)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2013 - pågående
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Local Governance Performance Index (LGPI) är utformat för att hjälpa regeringar och medborgare att bedöma och jämföra hur framgångsrika deras nuvarande styrning och tillhandahållande av tjänster är. Världen över råder slående ojämlikheter när det kommer till styrning och utveckling. Två närliggande städer eller stadsdelar kan skilja sig dramatiskt åt i aspekter som i vilken utsträckning invånare involveras vid beslutsfattande, bidrar till den offentliga sektorn, och har tillgång till adekvat utbildning, vård eller andra tjänster. Sådana ojämlikheter väcker viktiga frågor. Vad förklarar dessa skillnader? Vad krävs för att få till effektivt lokalt beslutsfattande och styrning så att medborgarna får tillgång till en god service från samhället?

I dagsläget saknas data i de flesta länder för att jämföra styrningsprocesser och utvecklingsresultat mellan sektorer på lokal nivå. Utan sådan information kan vi inte:

1) avgöra olika samhällens behov och möjligheter,

2) förstå var reformer och utvecklingsprogram är mer benägna att lyckas,

3) förse medborgare med rätt verktyg för att kräva bättre tjänster, och

4) bedriva forskning som kan förklara varför vissa samhällen lyckas skapa bättre styrningsformer och når bättre utvecklingsresultat än andra.

Data samlas in lokalt och nationellt

LGPI-verktyget implementerar hushållsundersökningar för att samla in data på både lokal och nationell nivå. Undersökningen består av frågor om medborgares engagemang på lokal och nationell nivå och deras erfarenheter av hälsa, utbildning, säkerhet, offentlig förvaltning och andra tjänster. Resultaten ger oss möjlighet att undersöka variationer mellan sektorer och på olika nivåer när det kommer till styrning och tillhandahållande av tjänster. LGPI-verktyget kan också användas för att förstå hur socioekonomisk status, kön och andra demografiska faktorer påverkar medborgares upplevelser av styrning och kvaliteten av tjänster. Slutligen hjälper LGPI-verktyget till att precisera, diagnostisera och främja diskussion kring behov, formulering av policyrekommendationer och ger ett riktmärke för att bedöma implementering av policys.

Här kan du läsa mer om Local Governance Performance Index (LGPI).

Publikationer

Här kan du läsa LGPI-relaterade artiklar från the Program on Governance and Local Development.