Bild
Länkstig

Swe-Clarin

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Swe-Clarin är en nod i CLARIN – Common Language Resources and Technology Infrastructure – som utvecklar och tillhandahåller:
• nationell och europeisk infrastruktur för tal- och textbaserad e-vetenskap,
• omfattande digitaliserade material och avancerade språkteknologiska verktyg,
• användarstöd, workshoppar och samarbete kring forskningsansökningar.
Swe-Clarin vänder sig till forskare och andra intresserade av digitala metoder och material inom humaniora och samhällsvetenskap.

Swe-Clarin är en nod i CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure), som bygger upp en europeisk forskningsinfrastruktur baserad på språkteknologi. Samtidigt som Swe-Clarin bidrar till det europeiska samarbetet, etablerar vi en nationell infrastruktur för språkbaserad e-vetenskap och skapar för­utsättnin­gar för breda forsknings­ansatser.

Syftet är att främja ny forskning med digitala verktyg och verksamheten riktar sig till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap som arbetar med tal- eller textbaserade material. En central uppgift är att tillhandahålla språkteknologiska verktyg och material, som textsamlingar, korpusar, lexikon, ljudinspelningar. Våra resurser utvecklas för både svenskan och de officiella minoritetsspråken.

Verksamheten ingår i Nationella språkbanken och är medfinansierad av Vetenskapsrådet.

Swe-Clarin är organiserat som ett konsortium med tolv medlemmar. De är nationella forskningsmiljöer, arkiv och bibliotek, som tillsammans representerar universitetsvärlden och samhällets minnesinstitutioner. Medlemmarna bidrar bland annat med expertis, skapar och underhåller språkteknologiska verktyg, liksom samlingar med digitalt material.

Verksamheten koordineras av Språkbanken Text, som är ett av CLARIN:s tjugotalet så kallade B-centra – internationellt väletablerade forsknings- och utvecklingsmiljöer som tillhandahåller långsiktiga resurser, tjänster och kunskaper utifrån en stabil teknisk och institutionell grund.
Inom Swe-Clarin medverkar GRIDH bland annat i det distribuerade K-centret Diachronic Language Resources (DiaRes), som fokuserar på diakrona textsamlingar och särskilt historiska texter, liksom verktyg och andra resurser som stödjer arbetet och analysen.

Medverkande

I Swe-Clarin deltar från GRIDH:

  • Daniel Brodén (projektsamordnare)
  • Johan Åhlfeldt (forskningsingenjör)
  • Cecilia Lindhé (föreståndare)