Bild
skör äldre man i en rullstol
Foto: Pixabay
Länkstig

SHIP: Nära vård för sköra äldre

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
SHIP

Kort beskrivning

Det övergripande syftet är att utveckla, beskriva och utvärdera en personcentrerad integrerad vårdenhet för svaga äldre i samverkan mellan sjukhusvården och den kommunala och regionala primärvården.

Bakgrund 

År 2050 förväntas andelen personer som är 80 år och äldre öka med 50 % i Sverige medan personer i arbetsför ålder endast kommer att öka med 7 % . Nuvarande arbetsmetoder, särskilt inom vård och omsorg, är inte hållbara och det finns ett akut behov av innovativa metoder för att hantera denna framväxande obalans. 

Det finns evidens på både global och nationell nivå som visar goda effekter av personcentrerad och integrerad vård för äldre. I Sverige såväl som globalt pågår en reform av hälso- och sjukvården mot en Nära vård, det vill säga mot en mer integrerad, sammanhållen och personcentrerad vård.  Den pågående Nära vårdreformen  i Sverige syftar till att skapa en god, modern, effektiv och jämlik vård, som ska vara personcentrerad, integrerad och anpassad till människors vardag.

Uppstart: NÄVA

I linje med denna nationella reform har Södra Älvsborgs sjukhus i Västsverige startat en integrerad vårdavdelning ( NÄVA) för sköra äldre som ska utvecklas utifrån ett personcentrerat förhållningssätt i samarbete med kommunen och regional primärvård.


Sköra äldre har ett komplext behov av vård och stöd från många aktörer och nivåer inom vård och omsorg vilket kräver ett ökat behov av sammanhållen vård  Hög ålder kännetecknas ofta av multisjuklighet, skörhet och en allmän känslighet för olika negativa stressfaktorer såsom kroniska sjukdomar. Många viktiga hälsovårdsåtgärder för svaga äldre missas ofta på grund av en alltför fragmenterad sjukvård och brist på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder.

Stora behov av forskning 

I linje med den pågående reformen inom svensk sjukvård finns ett stort behov av att utveckla och utvärdera arbetssätt för att skapa personcentrerad och integrerad vård baserad på teamsamverkan med och för sköra äldre. Ett sådant tillvägagångssätt kommer att bekräfta patientgruppens egna resurser och syftar till att skapa sammanhållna vårdprocesser som är proaktiva, tillgängliga, samordnade och säkra 

Flytta perspektiven

Personcentrering och capability approach är två kongruenta teoretiska ramar för planering, utveckling och genomförande av detta projekt. Partnerskap och samskapande är väsentliga komponenter för att implementera personcentrerad vård i team som ett skifte från att "göra för" till "göra med" äldre människor