Bild
skör äldre man i en rullstol
Foto: Pixabay
Länkstig

SHIP: Nära vård för sköra äldre

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
SHIP

Kort beskrivning

Utveckling, utvärdering och implementering av en personcentrerad nära äldrevårdsavdelning med och för sköra äldre personer i samverkan med den kommunala och regionala primärvården – ett forskningssamarbete mellan GU, Södra Älvsborg Sjukhus och Chalmers

Det övergripande syftet är att utveckla, beskriva och utvärdera en personcentrerad integrerad vårdenhet för svaga äldre i samverkan mellan sjukhusvården och den kommunala och regionala primärvården. Omställningen till en personcentrerad nära vård är en reform som pågår på nationell nivå. I linje med detta har forskare och kliniker inom forskningssamarbetet SHIP planerat detta forskningsprojekt. 

Övergripande syfte

Projektets syfte är att genom samverkan inom sjukhuset och tillsammans med den kommunala och regionala primärvården utveckla, beskriva och utvärdera en personcentrerad nära äldrevårdsavdelning med och för sköra äldre personer.

Samskapande av personcentrerade, hälsofrämjande och förebyggande vård-/hälso-/omsorgsplaner är ett förändrat arbetssätt via detta forskningsprojekt som sker i partnerskap.

Projektet SHIP nära vård förväntas bidra till att skapa en sammanhållen och hållbar vård- och omsorgskedja för sköra äldre personer, minska oplanerade sjukhusbesök och återinläggningar, öka sköra äldre personers tilltro till egen förmåga och känsla av trygghet.

Bakgrund 

År 2050 förväntas andelen personer som är 80 år och äldre öka med 50 % i Sverige medan personer i arbetsför ålder endast kommer att öka med 7 % . Nuvarande arbetsmetoder, särskilt inom vård och omsorg, är inte hållbara och det finns ett akut behov av innovativa metoder för att hantera denna framväxande obalans. 

Det finns evidens på både global och nationell nivå som visar goda effekter av personcentrerad och integrerad vård för äldre. I Sverige såväl som globalt pågår en reform av hälso- och sjukvården mot en Nära vård, det vill säga mot en mer integrerad, sammanhållen och personcentrerad vård.  Den pågående Nära vårdreformen  i Sverige syftar till att skapa en god, modern, effektiv och jämlik vård, som ska vara personcentrerad, integrerad och anpassad till människors vardag.

Uppstart: NÄVA

I linje med denna nationella reform har Södra Älvsborgs sjukhus i Västsverige startat en integrerad vårdavdelning ( NÄVA) för sköra äldre som ska utvecklas utifrån ett personcentrerat förhållningssätt i samarbete med kommunen och regional primärvård.


Sköra äldre har ett komplext behov av vård och stöd från många aktörer och nivåer inom vård och omsorg vilket kräver ett ökat behov av sammanhållen vård  Hög ålder kännetecknas ofta av multisjuklighet, skörhet och en allmän känslighet för olika negativa stressfaktorer såsom kroniska sjukdomar. Många viktiga hälsovårdsåtgärder för svaga äldre missas ofta på grund av en alltför fragmenterad sjukvård och brist på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder.

Stora behov av forskning 

I linje med den pågående reformen inom svensk sjukvård finns ett stort behov av att utveckla och utvärdera arbetssätt för att skapa personcentrerad och integrerad vård baserad på teamsamverkan med och för sköra äldre. Ett sådant tillvägagångssätt kommer att bekräfta patientgruppens egna resurser och syftar till att skapa sammanhållna vårdprocesser som är proaktiva, tillgängliga, samordnade och säkra 

Flytta perspektiven

Personcentrering och capability approach är två kongruenta teoretiska ramar för planering, utveckling och genomförande av detta projekt. Partnerskap och samskapande är väsentliga komponenter för att implementera personcentrerad vård i team som ett skifte från att "göra för" till "göra med" äldre människor 
 

Teoretisk utgångspunkt 

Projektet har en hälsofrämjande, förebyggande ansats som bygger på teamsamverkan med utgångspunkt i Personcentrering enligt Ricœurs lilla etik ”en strävan efter det goda livet med och för andra inom rättvisa institutioner” och Capability approach, där äldres resurser tas till vara och ses över tillgänglighet och kontinuitet av hälsofrämjande och förebyggande insatser för att förstärka sköra äldre personers möjligheter till egenvård.   

Syfte

Syftet är att genom samverkan inom sjukhuset och tillsammans med den primära vården utveckla, beskriva och utvärdera en personcentrerad nära äldrevårdsavdelning med och för sköra äldre personer.

Design

Planering av projektet utgår från Medical Research Councils nya ramverk för komplexa interventioner som består av fyra faser: planering och utveckling, genomförbarhet, utvärdering och implementering.

Studiekontext

Södra Älvsborgs Sjukhus i samverkan med primärvården

Forskare

Zahra Ebrahimi, zahra.ebrahimi@gu.se

Inger Jansson, inger.jansson@gu.se

Stina Isaksson,

Johanna Eriksson

Karin Scharl

Anneli Sundler