Länkstig

Påverkan av extremt hög sommartemperatur och torka på skogstillväxt över Eurasien med fokus på Sverige

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 987 000
Projektägare
Geovetenskaper

Kort beskrivning

Extremt sommarhöga temperaturer (på engelska Summer high-temperature extreme, SHTE) i Skandinavien är i allmänhet förknippade med bestående anticykloniska cirkulationsmönster. En annan faktor som leder till eller förstärker SHTE är jordfukthalten som orsakar torka och kan förändra ytenergibalansen och yttemperaturen. Medan den senaste uppvärmningen över den norra halvklotet positivt har bidragit till tillväxten av markbunden vegetation genom ökad fotosyntes och förlängning av fotosyntetisk växtsäsong i allmänhet kan SHTE och torka ha en betydande negativ inverkan på skogstillväxten. Men hur SHTE och torka i Sverige har förändrats under de senaste decennierna och hur dessa förändringar har påverkat svensk skogstillväxt förblir i stor utsträckning oklart. Syftet av detta projekt är att fylla i denna kunskapslucka.