Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Patofysiologiska mekanismer vid hjärtsvikt och ischemisk hjärtsjukdom

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Forskningsprojektets syfte är att i human vävnad från patienter med hjärtsvikt och ischemisk hjärtsjukdom karakterisera lipider, inflammationsmarkörer och celler. Det långsiktiga syftet är att kartlägga deras respektive patofysiologiska betydelse vid hjärtsjukdom samt att om möjligt identifiera diagnostiska och terapeutiska angreppspunkter.

Mål

Forskningsprojektets väsentliga mål är generera nya verkningsfulla och individanpassade behandlingar för personer med ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt. Specifika mål är att påvisa patofysiologiska mekanismer kopplade till inflammation vid ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt, samt att upprätta en panel av biomarkörer för att kartlägga personer med ökad risk för kardiovaskulär sjukdom, vilket skulle leda till nya terapeutiska angreppspunkter kopplade till inflammation.

Bakgrund

Kardiovaskulär sjukdom är jämte malignitet den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Intresset för det inflammatoriska systemets betydelse för hjärtsjukdom växer nu, och här har inflammatoriska biomarkörer tillskrivits en viktig roll. Vår hypotes är att det finns ett tydligt och relevant samband mellan hjärtats funktion och inflammation i kroppen och i hjärtvävnaden.

Studier och analyser

Vår unika biobank av human hjärtvävnad och tillgång till patienter med ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt möjliggör att testa vår hypotes och utforma studier av underliggande inflammatoriska mekanismer.

Hjärtbiopsier och blodprover omhändertas från patienter som genomgår thoraxkirurgiska by-pass-operationer, klaffkirurgi eller hjärttransplantation, samt från friska donatorer. Vävnad och blod genomgår RNA-/DNA-sekvensering och proteinanalys. Genom analys av vävnad, elektrokardiografiska mätningar och blodprover, med efterföljande statistisk och bioinformatisk bearbetning, kartläggs inflammatoriska skillnader mellan patientgrupper och friska kontroller.

Denna studie har stor potential att utveckla nya effektiva metoder både för diagnos och individanpassad behandling av ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt. De enskilda riskfaktorerna sammanvägs för att upprätta en riskprofil som i förlängningen används för att öka överlevnad och livskvalitet hos patienterna.

Publikationer

Rotter Sopasakis V, Sandstedt J, Johansson M, Lundqvist A, Bergström G, Jeppsson A, Mattsson Hultén L. 2019.
Toll-like receptor-mediated inflammation markers are strongly induced in heart tissue in patients with cardiac disease under both ischemic and non-ischemic conditions. International Journal of Cardiology. 2019; 293: 238–247.

 

Sandstedt J , Sandstedt M, Lundqvist A, Jansson M, Jeppsson A, Mattsson Hultén L. 2019.
Human cardiac fibroblasts isolated from patients with severe heart failure are immune-competent cells mediating an inflammatory response. Cytokine 2019; 213: 319-325.