Bild
Organisation och ledarskap
Länkstig

Organisation och ledarskap

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2000 - pågående
Projektägare
Institutionen för Sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Det är i organisationer och i möten med chefer, kollegor och kunder och klienter som individens status, identitet, utveckling, arbetsförhållanden, självförtroende, hälsa och välbefinnande formas. Det är också i och genom organisering av arbete som organisationens olika intressenter såsom ägare, medarbetare, medlemmar och kunder kan uppnå olika mål, vare sig det handlar om vinster, arbetstillfällen, utveckling eller utbud av varor och tjänster.

Hela vårt samhälle baseras på att det finns organisationer och människor som är kompetenta och villiga att leda dem. I och genom organisationer kan människor påverka förhållanden utanför den privata sfären och där samordnas olika viljor och handlingar mot olika mål. Organisationer kan erbjuda tillhörighet, respekt och uppskattning men där kan också människor bli utslitna, utnyttjade och uteslutna ur gemenskap. Alltså är organisationer arenor med många interaktionsytor där olika intressen och trender möts och där det lätt uppstår konflikter men även meningsfulla erfarenheter av samordnade strävanden. Organisationer verkar i en kontext och påverkas av många yttre faktorer såsom globalisering, teknisk utveckling, marknad och maktstrukturer men som avspeglas på olika förhållanden på arbetsplatserna och därför i praktiken kan studeras där. Det är i själva organisationerna som arbete fördelas och styrs, där makt fördelas och människors vardag påverkas. Därför behöver samhällsvetare beforska organisationer och ledarskap och det landskap som organisationer verkar och samverkar i.

Hur kan konflikter på arbetsplatser lösas på ett konstruktivt sätt? Vilka organisatoriska förutsättningar behöver chefer i kommunala förvaltningar för att klara sitt uppdrag? Vad innebär etiskt ledarskap och finns det skillnader mellan kvinnor och män, branscher och länder? Hur kan patientflöden organiseras som både tar hänsyn till effektivitet och arbetsmiljö? Vilken roll spelar professioner och professionella logiker vid organisationsförändringar? Hur hanterar anställda ny teknik och nya former av organisering? Hur styrs nya former av myndighetsarbete? Dessa är exempel på frågor som för närvarande studeras vid institutionen. Gemensamt för dessa studier är att de utförs i nära samarbete med organisationer i privat och offentlig och ideell verksamhet.