Bild
utsikt över Gothia Towers och Liseberg i Göteborg
Foto: Anders Wester, Mediabank Göteborg&Co
Länkstig

Omstart: Innovation i krisande små och medelstora företag i besöksnäringen

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
1 181 219
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan, i samarbete med Göteborg & Co

Finansiär
Tillväxtverket

Kort beskrivning

Den nu pågående pandemin har fått betydande konsekvenser för små och medelstora företag inom besöksnäringen. Storstäder är särskilt drabbade och flera företag förväntas gå i konkurs. Projektet syftar till att ta vara på den kompetens och de nätverk som finns bland företag som drabbats av ekonomiska svårigheter genom att stödja deras anpassning till den nya affärsmiljö som pandemin innebär och stödja uppstart av nya hållbara och konkurrenskraftiga verksamheter för framtiden. Projektet kommer också att genomföra innovationsprogram, som erbjuder små och medelstora företag i besöksnäringen möjlighet att med stöd av kvalificerade experter samverka för att utveckla nya affärsmodeller, produkter och tjänster för expansion på nya marknader, nationella såväl som internationella.

Syfte med projektet

Syftet med projektet är att:

  • förstärka förmågan till omstart för små och medelstora företag som drabbats av ekonomiska svårigheter i samband med pandemin 
  • långsiktigt stärka små och medelstora besöksnäringsföretags innovations- och konkurrenskraft 
  • stärka förmågan till internationalisering och expansion på nya marknader 
  • skapa ökad resiliens hos den samlade besöksnäringen, efter Covid-19
  • skapa bättre insikt kring kompetensförsörjning inför framtidens besöksnäring.

Projektet genomförs av forskare från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet tillsammans med Göteborg & Co, ett destinationsbolag som ägs av Göteborgs Stad samt Business Region Göteborg (BRG).

Så här arbetar vi 

Arbetet bygger på följande antagande och principer, vilka skiljer sig från många traditionella upplägg av affärsutveckling:

Det nya normala

En traditionell utgångspunkt vid krishantering är att återhämtning (recovery) handlar om att identifiera aktiviteter för att över tid återställa verksamheten till det ”normala”. Men i denna kris sägs det inte vara tillräckligt att vänta på det ”normala” att återkomma, då denna kris sannolikt kan medföra förändrade beteenden. Som en konsekvens av covid-19 situationen behöver företag hitta nya möjligheter till affärer.  Vägen fram innehåller utmaningen att finna entreprenöriella möjligheter i ”det nya normala”.

Kylskåpsprincipen

Många strategiska arbeten utgår från entreprenörens eller företagsledningens mål för att därefter införskaffa de medel som krävs för att nå målen. I osäkra situationer har det emellertid visar sig vara mer framgångsrikt att utgå från de medel entreprenören förfogar över (vem de är, vad de vet och vem de känner) för att därefter föreställa sig de möjligheter deras medel skapar. Istället för att utgå från en receptbok utgår vi här från vad som finns i kylskåpet.

Knytkalasprincipen

En annan viktig aspekt av krishantering är samverkan med andra aktörer. Genom att fördjupa interaktionen med befintliga kontakter och utveckla sitt nätverk med nya kontakter kan företag kombinera tillgängliga interna resurser med kompletterande färdigheter och skapa nya erbjudanden genom samarbeten. Med tanke på vad som finns i entreprenörens kylskåp blir frågan då vilka andra de helst ser på sitt knytkalas.

Experimentprincipen

Att agera för att skapa och driva möjligheter utgör kärnan i entreprenörskap. Här eftersträvar vi en en aktiv och flexibel process med fokus på experiment för att styra snarare än att försöka förutsäga en osäker framtid. Att vidta åtgärder anses skapa ny kunskap och färdigheter som sedan kan användas för att identifiera och utveckla nya möjligheter. Företagare i osäkra situationer (exempelvis en kris som covid-19) antas tjäna på handling snarare än passivitet.

Fokus på drivande entreprenörer

Med ovanstående principer som grund lägger vi fokus på ”drivande entreprenörer”, det vill säga entreprenörer vilka tillsammans med andra vill utveckla nya/ justera befintliga erbjudanden som svar på covid-19 situationen.

Arbetet sker i Workshops med 3-10 stycken entreprenörer/ företagare i varje grupp, som tillsammans i 3-5 workshops utforskar nya erbjudanden. För att underlätta arbetet erbjuder vi processtöd, i form av individuellt konsultstöd och seminarier, baserade på de behov och önskemål som vi tillsammans identifierar.

Vill du delta i projektet eller få information?

Kontakta Jonas Fasth, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet,  jonas.fasth@handels.gu.se, 070-5448061

Intresserad av att delta i projektet eller få information?

Kontakta Jonas Fasth, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet,  jonas.fasth@handels.gu.se, 070-5448061

Medverkande forskare

Jonas Fasth (projektledare), universitetslektor företagsekonomi

Mikael Hilmersson, universitetslektor företagsekonomi

Erik Lundberg, biträdande universitetslektor företagsekonomi

Viktor Elliot, universitetslektor företagsekonomi