Bild
Vänern
Från Ullersund, Kålland ser man Kinnekulles karaktäristiska profil över Vänerns vatten.
Foto: Johanna Olsson
Länkstig

Min plats i biosfären

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
1 870 067
Projekttid
2018 - 2020
Projektägare
Institutionen för kulturvård

Kort beskrivning

Min plats i biosfären är ett transdisciplinärt kommunikationsprojektet som genomförs av forskare och praktiker. Målet är att synliggöra resultat från ett forskningsprojekt vars syfte har varit att undersöka vilken roll kulturmiljön har för en hållbar landskapsförvaltning, med fokus på hur de kulturella ekosystemtjänsterna kulturarv och platsidentitet relaterar till människans välbefinnande. Forskningen har genomförts i Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle som ingår i ett kulturlandskap där människor bott under årtusenden. Med hjälp av tre olika kommunikationskanaler, en populärvetenskaplig skrift, två kortare informationsfilmer och en vandringsutställning är syftet att sprida forskningens resultat till en bred målgrupp utanför det traditionella forskarsamhället.

Video (2:50)
Min plats i biosfären! Forskning utförd i Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Om projektet

Målet med kommunikationsprojektet Min plats i biosfären är att synliggöra resultat från ett forskningsprojekt vars syfte har varit att undersöka vilken roll kulturmiljön har för en hållbar landskapsförvaltning, med fokus på hur de kulturella ekosystemtjänsterna kulturarv och platsidentitet relaterar till människans välbefinnande. 

Kulturella värden i landskapet är både en grund och en drivkraft för de sociala, miljömässiga, ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling, och har ett samband med människors välbefinnande, existentiella värden och identitet. Dessvärre beaktas inte alltid dessa värden i planering och förvaltning av landskap vilket motverkar en hållbar utveckling och bidrar till en fortsatt uppdelning av natur- och kulturvärden i olika sektorer.

Biosfärområden kan beskrivas som modellområden för metoder att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle ligger i ett kulturlandskap där människor bott under årtusenden och här genomförs projekt och aktiviteter med målet att stärka de boendes stolthet och engagemang för att utveckla sin hembygd på ett hållbart sätt. I det tvärvetenskapliga forskningsprojektet undersöktes med hjälp av enkäter hur de boende upplever, vad de gör och hur de mår på sina favoritplatser i Biosfärområdet bland annat för att undersöka sambanden mellan platsidentitet, välbefinnande och miljövänligt beteende. Vi studerade även sambandet mellan historia och biologisk mångfald, specifikt de boendes intresse och kunskap om historia och växter. Parallellt undersöktes hur kulturmiljön och de kulturella ekosystemtjänsterna kulturarv och platsidentitet beaktas i samhällsplaneringen och i arbetet med Biosfärområdet.

Bild
Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Hur projektet kommuniceras

I kommunikationsprojektet vill vi sprida forskningens resultat och väcka tankar kring hur de boende upplever olika kulturmiljöer. Vårt syfte är att genom olika kommunikationskanaler uppmärksamma värden i landskapet som stärker människors välbefinnande och förmedla stolthet som ger kraft till handling. Kommunikationsprojektet består av en transdisciplinär grupp med forskare från Göteborgs Universitet och Högskolan i Gävle samt praktiker från Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och Vänermuseet. I projektet kommer vi att använda tre kommunikationskanaler: en populärvetenskaplig skrift, två kortare informationsfilmer samt en vandringsutställning.  Den populärvetenskapliga skriften beskriver resultat från forskningsprojektet och vänder sig till olika målgrupper med fokus på tjänstemän och politiker i samhällsplanering samt intresseorganisationer. Skriften presenterades vid en workshop 2019. Under 2020 produceras en vandringsutställning för utomhusbruk som placeras på några av de platser som de boende pekat ut som sina favoritplatser i de tre kommunerna Lidköping, Mariestad och Götene vilka ligger inom Biosfärområdet. Platserna för vandringsutställningen har valts utifrån resultat som speglar mångfalden av de favoritplatser som boende i Biosfärområdet har.  Parallellt produceras en film om 3-5 minuter av informativ karaktär med syfte att ge stöd vid presentationer. En kortare variant av filmen tas fram för spridning på sociala medier.

Ambitionen är att kommunikationsprojektet ska ge en ökad kunskap och bättre argument om landskapens kulturarv, kulturmiljö och historia och dess relation till kulturella ekosystemtjänster. Vi vill ta vara på de boendes engagemang för Biosfärområdet och förmedla detta, dels tillbaka till de boende, men också i linje med den Europeiska landskapskonventionen (ELC ) förmedla kunskap till beslutsfattare, tjänstemän och intresseorganisationer. Vi hoppas på så sätt kunna bidra till en hållbar landskapsförvaltning och ett ökat framtida samarbete mellan natur- och kulturvård.

Deltagare

Ingegärd Eliasson, Göteborgs universitet

Eva Gustavsson, Göteborgs universitet

Susanne Fredholm, Göteborgs universitet

Igor Knez, Högskolan i Gävle

Maria Gustavsson, Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Sofia Guldbrand, Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Ida Billvén, Vänermuseet

Lars Göran Nilsson, Vänermuseet