Bild
Tecknad bild av barn som träffas digitalt
Foto: Illustration:
Länkstig

LOOK, LISTEN & LEARN - Möjligheter och utmaningar med digital online-undervisning för barn med hörselnedsättning

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 430 000
Projekttid
2021 - 2024
Projektägare
Psykologiska institutionen

Kort beskrivning

Covid-19-pandemin med de efterföljande restriktionerna för att minska smittspridningen förändrade förutsättningarna för de flesta skolelever i Europa att delta i skolundervisningen. Elever och lärare behövde snabbt skapa och använda digitalt material för att tillgodose nya utbildningsbehov. Vad kan vi lära oss av erfarenheterna från pandemin i tre nordiska länder?

Den svenska regeringen följde en möjligen unik väg genom att hålla skolor för barn yngre än 15 år öppna. Även om det kan ha minskat de negativa effekterna av distansundervisning för de svenska barnen och deras föräldrar under pandemin, kommer utbildningen i framtiden sannolikt att innebära mer digital online-undervisning även här.

Elever med funktionsnedsättning drabbas mer än andra när undervisningen sker online. Barn med olika grader av hörselnedsättning (HN) påverkas på specifika sätt och utan ansikte mot ansikte kommunikation med fysisk närvaro riskerar de att mötas av svårigheter.   

Projektet fokuserar på två övergripande mål: att undersöka tillgängligheten, användningen och effektiviteten av online-undervisning under pandemin för elever med HN i tre nordiska länder med olika erfarenheter av skolstängning och skolans digitalisering, dvs Sverige, Norge och Finland, och att dokumentera och analysera de potentiella fördelarna och begränsningarna med digitalt online-lärande för skolprestationen, livskvalitén och socialt deltagande för elever med HN. Vi kommer att använda oss av såväl frågeformulär, fokusgruppsdiskussioner som experimentella metoder med elever med HN, deras föräldrar och lärare. Vi samlar också in information om barnens hörselnivå, hörhjälpmedel, språkliga och socio-ekonomiska bakgrund. Det är viktigt att elever med HN uppmärksammas när nya digitala metoder för online-undervisning utvecklas för att undvika att nya barriärer för lärande, delaktighet och välbefinnande byggs upp. Resultaten förväntas vara viktiga för den konkreta utformningen av undervisningen och för mer generella ställningstaganden när det gäller policy och skolgång för barn med HN.

 

Forskare
Marek Meristo, universitetslektor
Sara Szepanski, doktorand

Finansiering: 2021-2024 FORTE

Möjligheter och utmaningar med digital online-undervisning för barn med hörselnedsättning: Vad kan vi lära oss av erfarenheterna från covid-19-pandemin i tre nordiska länder?