Länkstig

Lokala initiativ för integration genom interkulturellt brobygge. En jämförande analys av förändringsteorier i lokala integrationsprojekt

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
1 615 000
Projekttid
2017 - 2019
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Projektets syftade till att utveckla kunskap om förändringsteorier i verksamheter som med dialogmetodik syftar till att överbrygga klyftor i synsätt och normer, stödja relevant kunskapsbildning samt främja ”empowerment” av immigranter som lever i utanförskap. Empirin utgjordes av fallstudier av 6 verksamheter i Stockholm, Göteborg och Skåne. 18 utmaningar som verksamhetsledare kan ställas inför identifierades. Med stöd av programteori och vuxenutvecklingsteori identifierades 72 praktiker och ett stort antal förändrings¬teorier som förekommer bland erfarna verksamhetsledare och syftar till att bygga förtroende, skapa ett öppet dialogklimat och främja ökad handlingskompetens. Projektets resultat är av särskild relevans för praktiker som arbetar med dialog där det finns stora skillnader i föreställningsvärldar.

Projektdeltagare

Thomas Jordan, Projektledare:

Pia Andersson

Björn Andersson, Institutionen för socialt arbete