Länkstig

Kvinnor och inflammation

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för medicin, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning

Finansiär
Vetenskapsrådet, Novo Nordisk Fonden, ALF VG-region, Reumatikerfonden, Stiftelsen Professor Nanna Swartz fond, IngaBritt och Arne Lundbergs stiftelse, Cornells stiftelse, Gustaf V 80-års fond, Marie Sklodowska-Curie

Kort beskrivning

Könshormoner har stor inverkan på immunförsvaret vilket tydligt påverkar risken att drabbas av vissa sjukdomar. Exempelvis löper kvinnor ökad risk att drabbas av autoimmuna sjukdomar och astma jämfört med män. Forskargruppen studerar hur det kvinnliga könshormonet östrogen påverkar immunsystemet vid inflammatoriska sjukdomar orsakade av autoimmunitet, allergi eller infektioner.

Vår forskning

Projekten i gruppen fokuserar bland annat på att undersöka om effekten av östrogen på immunsystemets utveckling, aktivering och funktion vid autoimmunitet och associerad benskörhet medieras via stromaceller i primära och sekundära lymfoida organ. Ett annat fokusområde är att identifiera mekanismerna för östrogens stimulerande effekt på immunrespons vid infektion- och allergi-inducerad luftvägsinflammation. Gruppens projekt spänner från grundforskning (in vitro och in vivo), till kliniska studier i samarbete med läkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Huvudsakliga forskningsprojekt

Östrogens påverkan på immunsystemet vid autoimmuna sjukdomar och associerad osteoporos

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk autoimmun sjukdom som resulterar i ledinflammation och utveckling av benskörhet (osteoporos). Kvinnor drabbas oftare av RA jämfört med män och många kvinnor insjuknar i samband med klimakteriet då nivåerna av östrogen sjunker. Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en autoimmun sjukdom som till ca 90 % drabbar kvinnor och i princip kan påverka alla kroppens organsystem. Sjukdomen debuterar ofta i fertil ålder då nivåerna av östrogen är höga och kvinnor med SLE har ökad risk att drabbas av benskörhet. Östrogen har skyddande effekt vid RA men förvärrar SLE, samtidigt som det skyddar mot benskörhet vid båda sjukdomarna. Vävnadsstrukturen i lymfoida organ byggs upp av s.k. stromaceller, men stromaceller har även stor effekt på aktivering och funktion av immunförsvarets celler. De underliggande mekanismerna för de motsatta effekterna av östrogen vid RA och SLE är oklara och att identifiera dem skulle ge möjligheter till utveckling av nya behandlingsmöjligheter för många olika inflammatoriska sjukdomar som påverkas av östrogen. Syftet med projektet är att; (1) identifiera de mekanismer som ligger till grund för de motsatta effekterna av östrogen på immunsystemet vid RA och SLE, samt att; (2) undersöka om östrogens skyddande effekt på utveckling av benskörhet vid RA och SLE medieras via stromaceller i benmärg.

Gruppmedlemmar som arbetar med projektet:

Intracellulära interaktioner mellan östrogen- och adenosin-signalering vid artros

Artros (OA) är en kronisk sjukdom där ledbrosket förstörs vilket resulterar i smärta och minskad ledfunktion. Artros ansågs läge vara en sjukdom orsakad av mekanisk ledpåverkan men under senare år har betydelsen av inflammation i utvecklingen av artros fått ökad uppmärksamhet. De specifika mekanismerna inblandade i sjukdomsutvecklingen måste dock klargöras. Kvinnor löper ökad risk att utveckla OA jämfört med män och epidemiologiska studier tyder på att östrogen spelar en viktig roll. Adenosin är en endogent producerad molekyl som kan utöva både pro- och anti-inflammatoriska effekter i lederna vilket regleras med signalering genom olika adenosinreceptorer. Djurstudier har visat att möss som saknar adenosinreceptor A2A spontant utvecklar OA men med mildare sjukdomssymptom hos honor jämfört med hanar. Intressant nog kan östrogen påverka uttrycket av adenosinreceptorer i celler. Syftet med detta projekt är att; (1) identifiera hur östrogen- och adenosinsignalering interagerar i immunceller under utvecklingen av OA, samt att; (2) identifiera hur dessa intracellulära signaleringsvägar kan utnyttjas för utveckling av nya behandlingsstrategier vid OA.

Gruppmedlemmar som arbetar med projektet:

  • Carmen Corciulo, PhD, EU forskare (Marie Sklodowska-Curie Individual Fellow)

Östrogens påverkan på immunresponser vid luftvägsinflammation

Könshormoner påverkar immunsystemets utveckling och funktion, vilket tydligt illustreras av ett kraftigare immunsvar hos kvinnor mot exempelvis infektion med influensavirus, samt av den ökade risken för kvinnor i fertil ålder att utveckla astma. De specifika mekanismerna som ligger till grund för könsskillnaderna i immunrespons vid luftvägsinflammation är inte klargjorda. Emellertid är det välkänt att östrogen kan uppvisa stimulerande eller hämmande effekter på olika delar av immunsystemet beroende på omständigheterna. Till exempel stimulerar östrogen antikroppssekretion från B-celler, men hämmar produktionen av olika pro-inflammatoriska cytokiner.
Syftet med det här projektet är att
1) identifiera de immunologiska mekanismer som är involverade i östrogens påverkan på immunresponser vid allergen- och virusinducerad luftvägsinflammation och att
2) bestämma hur stromaceller i primära och sekundära lymfoida organ är inblandade i den östrogenmedierade regleringen av immunsvaret.

Gruppmedlemmar som arbetar med projektet: