Länkstig

Ulrika Islander

Forskarassistent

Avd för reumatologi och
inflammationsforskning
Telefon
Besöksadress
Guldhedsgatan 10A
413 46 Göteborg
Postadress
Box 480
405 30 Göteborg

Forskare

Avd för reumatologi och
inflammationsforskning
Telefon
Besöksadress
Guldhedsgatan 10A
413 46 Göteborg
Postadress
Box 480
405 30 Göteborg

Om Ulrika Islander

Ulrika Islander erhöll 2002 en Magisterexamen i molekylärbiologi med fokus på immunologi från Lunds universitet. Hon disputerade 2007 vid Göteborgs universitet i ämnesområdet Reumatologi och 2015 blev hon Docent i Immunologi vid Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin. Under 2017-2018 arbetade hon som gästforskare vid Institute of Immunobiology i St Gallen, Schweiz, i syfte att lära sig mer om stroma-immunologi.

Hennes forskningsfokus är att identifiera de immunologiska mekanismer som ligger till grund för könsskillnaderna i immunförsvarets aktivitet som kan ses vid olika inflammatoriska tillstånd som autoimmunitet, astma och infektionssjukdomar. Forskningen finansieras av flera stora nationella och internationella forskningsfinansiärer inklusive Vetenskapsrådet, Novo Nordisk fonden och ALF.

Huvudsakliga forskningsprojekt

Östrogens påverkan på immunsystemet vid artrit och osteoporos

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk sjukdom som resulterar i ledinflammation och utveckling av benskörhet (osteoporos). Kvinnor drabbas oftare av RA jämfört med män och många kvinnor insjuknar i samband med klimakteriet då nivåerna av östrogen sjunker. Behandling med 17-estradiol (östrogen) förbättrar sjukdomsförloppet vid RA både genom att minska inflammation och motverka osteoporos, men östrogen rekommenderas inte som långtidsbehandling på grund av risken för allvarliga biverkningar. Th17 celler är inblandade i sjukdomsutvecklingen vid RA genom att både öka ledinflammation och stimulera utmognad av osteoklaster som bryter ned skelettet. Östrogens påverkan på Th17 celler är i stort okänd, men nyligen publicerade studier från Ulrika Islanders forskargrupp tyder på att östrogen påverkar Th17 cellers funktion vid RA. Syftet med detta projekt är att:

 1. identifiera de mekanismer som ligger till grund för östrogens positiva och negativa effekter vid RA för att möjliggöra utveckling av effektivare behandlingar, samt att
 2. utvärdera en ny teknik för att på ett tidigt stadium kunna förutse utveckling av benskörhet hos RA patienter med hjälp av en klinisk studie.

Gruppmedlemmar som arbetar med projektet:

 • Julia Scheffler, PhD – forskare
 • Christina Drevinge, PhD – postdoktor

Intracellulära interaktioner mellan östrogen- och adenosin-signalering vid artros

Artros (OA) är en kronisk sjukdom där ledbrosket förstörs vilket resulterar i smärta och minskad ledfunktion. Artros ansågs läge vara en sjukdom orsakad av mekanisk ledpåverkan men under senare år har betydelsen av inflammation i utvecklingen av OA fått ökad uppmärksamhet. De specifika mekanismerna inblandade i sjukdomsutvecklingen måste dock klargöras. Kvinnor löper ökad risk att utveckla OA jämfört med män och epidemiologiska studier tyder på att östrogen spelar en viktig roll. Adenosin är en endogent producerad molekyl som kan utöva både pro- och anti-inflammatoriska effekter i lederna vilket regleras med signalering genom olika adenosinreceptorer. Djurstudier har visat att möss som saknar adenosinreceptor A2A spontant utvecklar OA men med mildare sjukdomssymptom hos honor jämfört med hanar. Intressant nog kan östrogen påverka uttrycket av adenosinreceptorer i celler. Syftet med detta projekt är att:

 1. identifiera hur östrogen- och adenosinsignalering interagerar i immunceller under utvecklingen av OA
 2. hur dessa intracellulära signaleringsvägar kan utnyttjas för utveckling av nya behandlingsstrategier vid OA.

Gruppmedlemmar som arbetar med projektet:

 • Carmen Corciulo, PhD – postdoktor

Östrogens påverkan på immunresponser vid luftvägsinflammation

Könshormoner påverkar immunsystemets utveckling och funktion, vilket tydligt illustreras av ett starkare immunsvar hos kvinnor mot exempelvis infektion med influensavirus, samt av den ökade risken för kvinnor att utveckla astma. De specifika mekanismerna som ligger till grund för könsskillnaderna i immunrespons vid luftvägsinflammation är inte klargjorda. Emellertid är det välkänt att östrogen kan uppvisa antingen stimulerande och hämmande effekter på olika delar av immunsystemet beroende på omständigheterna. Till exempel stimulerar östrogen antikroppssekretion från B celler, men hämmar produktionen av olika pro-inflammatoriska cytokiner. Syftet med detta projekt är att:

 1. identifiera de immunologiska mekanismer som är involverade i östrogens påverkan på immunresponserna vid allergen- och virusinducerad luftvägsinflammation
 2. bestämma hur stromaceller i primära och sekundära lymfoida organ är inblandade i den östrogenmedierade regleringen av immunsvaret.

Finansiärer

 • VR
 • Novo Nordisk fonden
 • ALF
 • Reumatikerfonden
 • Stiftelsen Professor Nanna Swartz fond
 • IngaBritt och Arne Lundbergs stiftelse
 • Cornells stiftelse
 • Gustaf V 80-års fond

Undervisning

Kursansvarig för forskarutbildningskursen ”Immunologiska och Molekylärbiologiska laboratorietekniker” - 5hp (SM00034) vid Institutionen för medicin.

Samarbeten

Ulrika Islander samarbetar med flera internationella och nationella forskargrupper inom immunologi, endokrinologi och skelettfysiologi, och är även verksam inom centrumbildningen ”Centre for Bone and Arthritis Research” (www.cbar.gu.se) vid Institutionen för medicin, Göteborgs universitet.

Större anslag, utmärkelser och nomineringar

 • 2019: Tilldelad en 4-årig tjänst som Forskarassistent vid Sahlgrenska akademin (inklusive ett forskningsanslag om 2.500.000 SEK / 4 år)
 • 2019: Nominerad av rektor vid Göteborgs universitet till Wallenberg Academy Fellow
 • 2018: Erhöll ett anslag från IngaBritt och Arne Lundbergs stiftelse för inköp av ett konfokalmikroskop för ”live cell imaging”(3.000.000 SEK)
 • 2017: Projektanslag från ALF vg-region (1.200.000 SEK / 3 år)
 • 2016: Etableringsbidrag från Vetenskapsrådet (6.000.000 SEK / 4 år)
 • 2016: Tilldelad “Excellence Project Award” för unga forskare inom endokrinologi från Novo Nordisk Fonden (6.000.000 SEK / 5 år)
 • 2016: Erhöll Hasselblad stiftelsens pris till kvinnliga forskare inom naturvetenskap (1.000.000 SEK)

Läs mer