Bild
undervisning kirurgi
Foto: Oskar Lindwall
Länkstig

Kirurgisk träning på donerade humana kroppar

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
5 749 000
Projekttid
2021 - 2024
Projektägare
Institutionen för tillämpad IT

Kort beskrivning

Manuella färdigheter har stor betydelse inom många yrken och professioner. Vikten av manuella färdigheter ställs på sin spets vid kirurgiska ingrepp. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att studera de materiella villkoren för kirurgisk färdighetsträning och bedömning av kirurgisk kompetens i utbildningssammanhang där donerade kroppar används. För detta syfte kommer praktisk träning att videofilmas, fokusgrupper med lärare och kursdeltagande anordnas, samt expertbedömningar av videofilmade kursmoment att genomföras och diskuteras. Projektet har tre specifika mål: 1) Att klargöra de möjligheter och begränsningar som humana preparat har med avseende på lärande, undervisning och bedömning 2) Att specificera hur undervisning och återkoppling organiseras 3) Att validera reproducerbara sätt att evaluera manuell kirurgisk kompeten