Länkstig

Främjar lokala val lokal demokrati? – Partiers strategier i de första valen på County-nivå i Kenya

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
700 000
Projekttid
2013 - 2014
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Finansiär
ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati)

Kort beskrivning

Projektet syftar till att undersöka vilka omständigheter som gör att lokal demokrati leder till ökat ansvarsutkrävande genom att studera politikers beteende och mer specifikt vilka strategier politiker väljer för att mobilisera väljare. Huruvida politiker väljer strategier som syftar till att försöka vinna väljare utifrån väljares gruppidentitet såsom etnicitet, och (eller) strategier som innebär röstköp utifrån partikularistiska löften (klientelism), eller mer programmatiska strategier som riktar in sig på att utlova mer generell välfärd har betydelse för demokratiskt ansvarsutkrävande och lokal styrning. Projektet undersöker därför vilka faktorer som påverkar politikers mobiliseringsstrategier i de första lokala valen på County-nivå i Kenya.