Länkstig

Elin Forsberg - Ny behandlingsmetod hoppas öka överlevnad vid spritt melanom i ögonen

Publicerad

Elin Forsberg disputerade den 10 januari 2010 vid avdelningen för kirurgi, institutionen för kliniska vetenskaper på en avhandling med titeln: Novel immunotherapies for metastatic melanoma - from mouse models towards clinical trials

Bild
Elin Forsberg
Elin Forsberg

Länk direkt till avhandlingen

Immunterapi är en grupp behandlingsmetoder som har till syfte att aktivera patientens egna immunförsvar för att döda cancerceller som uppkommit i kroppen. Vid malignt melanom i huden har denna typ av terapier visat sig kunna ge långvariga effekter hos många patienter. Men cirka hälften av patienterna med metastaserande malignt melanom kommer inte att botas med tillgängliga behandlingar idag, utan dessa patienter behöver andra behandlingsstrategier för att botas eller för att få ett förlängt liv.

- Vår forskning syftar till att utveckla nya typer av immunterapier för melanom, som ska kunna användas i de fall där befintliga behandlingar inte har effekt. Ett exempel på svårbehandlade melanom är ögonmelanom, som spritt sig, och som generellt sett inte svarar lika bra på befintliga behandlingar som hudmelanom gör, säger Elin Forsberg, molekylärbiolog vid avdelningen för kirurgi och på Sahlgrenska Cancer Centrum, Göteborgs universitet.

I delarbete I - tog vi fram en ny typ av immun-humaniserad musmodell, där effekten på humana tumörer av adoptiv T cells terapi med tumör infiltrerande lymfocyter (TILs) från patienter med melanom kan modelleras. Vi har visat att då tumör och TILs kommer från en patient som svarar på behandlingen i kliniken, så svarar även mössen. Då tumör och TILs kommer från en patient som inte svarade i kliniken, så har vi heller ingen effekt i musmodellen.

I delarbete II - fann vi att svårbehandlade melanom, inklusive hudmelanomen som inte svarade på adoptiv T cells terapi och uveala (ögon) melanom effektivt kan behandlas i samma musmodell med hjälp av CAR-T celler som känner igen human HER2.

I delarbete III - utvecklade vi en ny typ av immunterapi som är effektiv i musmodeller av melanom, som vi kallar CAR-TIL terapi. Denna behandlingsmetod kombinerar två olika typer av immunterapi, dels adoptiv T cells terapi med TILs och CAR-T, med målsättningen att skapa en ännu effektivare behandling.

- Vi utvecklade också en automatiserad metod för att producera CAR-TIL i en bioreaktor, för att göra tillverkningen säkrare och mer standardiserad.

En viktig upptäck som förvånat henne
- Effekten av HER2 CAR-T och CAR-TIL behandling av melanom i vår immun-humaniserade musmodell är imponerande. Det kvarstår att se om effekten är lika bra även i människa.

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Elin Forsberg disputerade den 10 januari 2020
Huvudhandledare: Lisa Nilsson
Bihandledare: Peter Naredi och Roger Olofsson Bagge
Opponent: Magnus Essand, institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet, Uppsala
Betygsnämnd: Sukanya Raghavan, Fredrik Bergh Thorén och Daniel Bexell