Länkstig

Databasen Sveriges åkerareal 1810 och 1870

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2.688.999 SEK
Projekttid
2017 - 2020
Projektägare
Institutionen för historiska studier

Kort beskrivning

Projektet går ut på att skapa en agrarhistorisk databas med uppgifter om åkerarealen i Sverige åren 1810 och 1870, under den agrara revolutionens tidevarv. Storleken på olika markslag ger viktig information om markanvändning och produktion, vilket berör en rad teman och ämnen: hållbar utveckling, kulturmiljövård, ekonomisk-historisk forskning och klimatforskning. Officiell statistik över åkerareal och agrar produktion finns visserligen från början av 1800-talet och framåt, men är otillförlitlig. Den återstående bästa möjligheten för att beräkna åkerns ytvidd och användning åren 1810 och 1870 erbjuder lantmäteriets samtida skifteskartor. Genom att systematisera kartbeskrivningarnas uppgifter om de olika markslagens ytvidd kan åkerarealen räknas fram häradsvis. Projektet ska resultera i en nationell databas fritt tillgänglig för forskare.