Bild
Axlar på rad
”Flera axlar står på rad”
Foto: Jacob Grenabo
Länkstig

Carl Bergdahl - Ålder och benskörhet har stor betydelse för uppkomsten av överarmsfrakturer

Publicerad

Carl Bergdahl disputerade den 5 november på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet ortopedi

Bild
Carl Bergdahl
Carl Bergdahl, överläkare som arbetar på traumasektionen på ortopedkliniken, Mölndals sjukhus
Foto: Anna Grenabo Bergdahl

Länk direkt till avhandlingen

Ålder och benskörhet har stor betydelse för uppkomsten av överarmsfrakturer

Trots att många årligen drabbas av frakturer har det länge saknats tillförlitliga uppgifter om hur många frakturer som inträffar per år, hur de behandlas och hur resultatet har blivit. Länge har detaljerade populationsbaserade data efterfrågats som kan ge svar på dessa frågor. Och i och med starten av det nationella kvalitetsregistret Svenska Frakturregistret* (SFR) 2011, finns det nu ett register som kontinuerligt samlar den efterfrågade informationen om alla frakturer oavsett behandling. Registret innehåller även information om reoperationer och patienternas egna upplevelser av resultatet.

 – Min forskning handlar om frakturer på överarmarna. Främst undersöker vi vilka som drabbas, hur frakturerna behandlas och vilka komplikationer som kan uppstå vid olika typer av behandling för dessa skador, säger Carl Bergdahl, överläkare som arbetar på traumasektionen på ortopedkliniken, Mölndals sjukhus. Han arbetar främst med skador och ortopediska sjukdomstillstånd i övre extremiteterna. 

Syftet med avhandling har varit att utvärdera tillförlitligheten av data i SFR och samtidigt att öka kunskapen kring överarmsfrakturer. Specifikt undersöks sjukdomsorsaker (epidemiologi), dödlighet, och om de senaste årens ändrade sätt att behandla överarmsfrakturer har inneburit en minskad risk för reoperationer. 

Därför är Svenska Frakturregistret ett tillförlitligt register

 – SFR har funnits i 10 år. Ett nytt register behöver utvärderas innan innehållet kan analyseras och tolkas på bred front. Värdet av ett register är avhängigt datakvalitén, och utan tillförlitliga data blir resultatet av analyser missvisande. Med tanke på att data i SFR oftast samlas in under pressade tidsförhållanden på akutmottagningar runt om i landet är det viktigt att undersöka hur stor andel av frakturerna som registreras och hur korrekta dessa registreringar är.

klassificering överarmsfrakturer
AO/OTA klassificeringen av proximala överarmsfrakturer Figur 4 (sid 5 i avhandlingen)
Foto: Illustration: Pontus Andersson (Pontus Art Production)

I första delarbetet jämförs registreringar av akuta överarmsfrakturer i SFR och Nationella Patientregistret*. Studien fann att de allra flesta överarmsfrakturerna var registrerade i SFR (88 procent) och att samtliga registreringar motsvarade en verklig akut överarmsfraktur (100 procent). Medan siffran för att en registrering i NPR verkligen var en akut överarmsfraktur bara var 70 procent.

 – Detta visar att SFR är en säker och pålitlig källa för populationsbaserad observationell forskning.

Man vet också sedan länge att höft- och kotfrakturer är associerade med en ökad dödlighet, men det har varit mer osäkert om detsamma gäller för proximala överarmsfrakturer, det vill säga en fraktur som sitter högt upp mot axelleden.

 – Med hjälp av data från SFR, Skatteverket och Statistiska centralbyrån kunde vi visa att patienter med en proximal överarmsfraktur löper en fem gånger ökad risk för död 30 dagar efter frakturen jämfört med övriga befolkningen. Dödligheten avtog visserligen med tiden men var fortsatt dubblerad ett år efter frakturen. Hög ålder, manligt kön, annan samtidig fraktur och icke-kirurgisk behandling var alla oberoende faktorer associerade med den ökade dödlighet.

De flesta frakturerna orsakas av ett enkelt fall från stående

Via SFR såg man också att förekomsten av överarmsfrakturer ökar markant efter 50 års ålder, oavsett vilken del av överarmen som drabbas, och en stor majoritet (79 procent) av frakturerna orsakas av ett enkelt fall från stående.

Det har även rapporterats om att sättet att behandla proximala överarmsfrakturer har ändrats de senaste åren trots avsaknad av vedertagna behandlingsrekommendationer. Delarbete 4 visar att ändringarna i behandlingspraxis inte påverkade risken för reoperation.

 – Sammantaget talar resultatet för att åldersrelaterade riskfaktorer såsom osteoporos har stor betydelse för uppkomsten av överarmsfrakturer. Så det finns anledning att revidera synen på dessa frakturer för att optimera omhändertagandet och behandlingen av patienter med en överarmsfraktur. 

MER FAKTA

  • Svenska Frakturregistret SFR, firar 10 år i år 2021. Årligen görs mer än 100 000 nya frakturregistreringar. Frakturregistret är unikt i världen genom att registrera såväl kirurgisk som icke-kirurgisk behandling av frakturer och inhämta fakta både från läkare och från patienter. Läs mer på SFR
  • Patientregistret (NPR) ger underlag för statistik om sjukdomar och behandlingar i den svenska specialistvården
INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Handledare: Michael Möller

Biträdande handledare: Jon Karlsson och David Wennergren

Opponent:  Per-Olof Josefsson, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Lund

Betygsnämnd:  Khalil Helou, Anders Enocson och Maziar Mohaddes