Länkstig

Avhandlingsprojekt: Arbetskraftsrörlighet och villkor för migration inom Europa: Professionell och privilegierad migration från Sverige

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2014 - 2018
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Inom-europeisk arbetsmigration har ökat under de senaste decennierna, bland annat pga. förändrad lagstiftning som syftar till att underlätta rörligheten mellan medlemsländer. Samtidigt finns stora nationella skillnader mellan medlemsländerna, exempelvis i form av anställningsskydd, arbetsmarknadspolicys och försäkringssystem. Vid sidan av individuella faktorer, såsom individens utbildningsnivå, ålder och social bakgrund, visar studier att individens förutsättningar för transnationell mobilitet kan påverkas av välfärdsstatens utformning. I detta projekt undersöks hur högutbildade migranter använder sig av olika former av resurser i mottagarlandet, exempelvis för att tillgängliggöra sig rättigheter och privilegier men också för att söka förståelse för hur det nationella systemet fungerar.

Syftet med studien är att försöka förstå olika villkor och förutsättning för inom-Europeisk mobilitet, men även motiv och erfarenheter. Studien baseras på semistrukturerade intervjuer med högutbildade individer som migrerat från Sverige till London eller München. Storbritannien och Tyskland är två länder som tagit emot stor andel av den inom-europeiska migrationen, och vidare är Sverige ett land som sällan lyfts fram som sändarland.

Studien är en delstudie inom ramen för ett doktorandprojekt som belyser individers upplevda anställningsbarhet utifrån ett situationellt och performativt perspektiv, dvs. beroende av såväl nationell som relationell kontext. I projektet ingår även analyser av surveydata baserat på European Social Survey 2004 samt 2010.

Doktorand

Ylva Wallinder, Email: ylva.wallinder@gu.se

Handledare

Tomas Berglund, Email: tomas.berglund@socav.gu.se

Kerstin Jacobsson, Email: kerstin.jacobsson@socav.gu.se