Göteborgs universitet

FORevidence

Utveckling av evidensbaserad praktik inom rättspsykiatri.

FORevidence syftar till att skapa förutsättningar för, och påbörja utvecklingen av, evidensbaserad praktik inom svensk rättspsykiatri. 

FORevidence innefattar fyra huvudmålsättningar:

  1. att identifiera viktiga behandlingsområden inom rättspsykiatrisk vård,
  2. att klarlägga förutsättningar för, betydelse och följder av patientdelaktighet inom rättspsykiatrisk vård,
  3. att utveckla, anpassa och utvärdera behandlingsinterventioner för rättspsykiatrin och
  4. initiera nationell forskningsplattform för tvärvetenskaplig rättspsykiatrisk forskning.

FORevidence har en unik, tvärvetenskaplig ansats som betonar mångfald, delaktighet och kunskapsöverföring mellan patienter, vårdgivare, samhället och forskare. Fokus ligger på metodutveckling- och utvärdering där också nyskapande teknologi används, och på det nära samarbetet mellan vetenskap och klinisk vardag. FORevidence innefattar nio forskningsprojekt och en tvärvetenskaplig forskningsplattform, som samtliga beskrivs separat. 

FORevidence är finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Dnr. 2018-01409.

Programansvarig: Märta Wallinius, docent

Projektledare: Peter Andiné, docent; Malin Hildebrand Karlén, fil.dr.; Björn Hofvander, med.dr.; Ulrica Hörberg, docent; Christian Munthe, professor; Thomas Nilsson, docent; Mikael Rask, docent; Märta Wallinius, docent

CANFOR

CANFOR-SR

Svensk utprovning och validering av CANFOR-SR och kartläggning av rättspsykiatriska patienters behov av stöd och hjälp.

CAREFOR

Vård, behandling och rehabilitering av rättspsykiatriska patienter: en klinisk långtidsuppföljning avseende psykiatriska symtom, fysisk hälsa, biomarkörer och vårdförlopp.

FOR-ETHICS

Etiska aspekter på strategier för delaktighet i rättspsykiatrisk vård.

FORM

Utvärdering av strukturerad hantering av risk för våld i rättspsykiatrin.

FOR-SATA

I FOR-SATA studeras substansbrukssyndrom hos patienter inom sluten rättspsykiatrisk vård.

FOR-WOMEN

Rättspsykiatrisk heldygnsvård för kvinnliga patienter

FOR-WOMEN syftar till att studera vård av kvinnor inom rättspsykiatrisk heldygnsvård.

FOR-VR

Psykologisk behandling med Virtual Reality inom rättspsykiatri

Evidensbasen för rättspsykiatrisk vård är mycket knapphändig och det föreligger inga behandlingsmetoder som hittills har prövats ut och visat god behandlingseffekt inom svensk rättspsykiatri. Under de senaste åren har nya behandlingsmetoder, som tar stöd i Virtual Reality, utvecklats för olika typer av psykisk ohälsa.

MENT-FOR

Psykologiska och psykiatriska behandlingsbehov hos rättspsykiatriska patienter.

MENT-FOR syftar till att kartlägga behov relaterade till psykisk ohälsa och psykologiskt fungerande hos rättspsykiatriska patienter.

PlattFORm

Nationell plattform för rättspsykiatrisk forskning i Sverige

För att möjliggöra högkvalitativ, rättspsykiatrisk forskning behöver en nationell plattform, som samlar representanter från svensk rättspsykiatri, etableras.

USEFOR

Patienters delaktighet i rättspsykiatrisk vård

Projektet USEFOR studerar patientdelaktighet i rättspsykiatrisk kontext. Enligt svensk hälso- och sjukvårdslag (Patientlagen §5) ska vården verka för patientdelaktighet och utgå från patientens vilja. Rättspsykiatrisk vård utgår från samma lagar som styr all sjukvård men har tilläggslagar som styr tvångsvården.