Länkstig

CANFOR-SR Svensk utprovning och validering av CANFOR-SR och kartläggning av rättspsykiatriska patienters behov av stöd och hjälp

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Rättspsykiatriska patienter kännetecknas av komplexa och sammansatta svårigheter med inverkan på många livsområden. För att den rättspsykiatriska vården ska kunna möta deras hjälpbehov behöver man ha en klar uppfattning om vilka områden som är drabbade. CANFOR är ett skattningsinstrument som utvecklats för att kartlägga dessa patienters hjälpbehov. I detta projekt kommer den svenska versionen (CANFOR-SR) att utvärderas och användas för att kartlägga hjälp- och stödbehovet hos våra rättspsykiatriska patienter. Då CANFOR-SR kan skattas av både patienter och personal, kommer även jämförelser att göras avseende i vilken utsträckning det föreligger samsyn mellan dessa gruppers syn på hjälpbehovet. Därtill kommer journaluppgifter att samlas in för att jämföra journalbeskrivningen av behovet av hjälp och stöd med det självskattade hjälpbehovet.