Länkstig

Madeleine Prutzer

Projektledare

Havsmiljöinstitutet
Besöksadress
Seminariegatan 1 f
41313 Göteborg
Postadress
Box 260
40530 Göteborg

Om Madeleine Prutzer

Forskningsområden

Huvudsaklig inriktning: Miljökommunikation och naturresurser kopplat till förvaltning och samverkan/deltagande med ett breddat landskapsperspektiv där natur och kultur interagerar. Denna förvaltning är inte alltid enkel utan innefattar ofta intressekonflikter. Arbetet med hanteringen av dessa konflikter utgör en central del i forskningen. Fokus har främst varit vatten- och viltförvaltning. Det andra forskningsfältet som är aktuellt handlar om riskkommunikation, och förståelse och förhållningssätt länkat till risker i samhället.

Tidigare forskningsinriktningar: Landsbygdsutveckling, djuromsorg, markfrågor och folkhälsa kopplat till kultur och miljö.

Nuvarande forskning

Demokratiskt deltagande i rovdjursförvaltning: En jämförande studie av policy och institution, ledarskap och lokalsamhälle i fyra länder. Vetenskapsrådet. (2015-) Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet och Institutionen för globala studier/Gothenburg Research Institute, Göteborgs universitet. Under de senaste årtiondena har rovdjurstammen vuxit, vilket har föranlett ökade problem med samexistens mellan människa och djur i områden med rennäring, lant – och skogsbruk. För att lösa problemen har olika former av förvaltning implementerats. I den här studien undersöks och jämförs förvaltningen av rovdjur i de fyra länderna Sverige, Norge, Finland och Michigan i USA.

Hantering av gränsöverskridande risker: En studie av Göta Älvs vattensystem. Formas. (2014-) Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för globala studier/Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. I studien undersöker vi riskhantering av Göta Älvs vattenavrinningssystem utifrån från tre delar; reglering och riskhantering; kommunal planering; och risker och säkerhet i sju kommuner som använder Göta älv som råvattentäkt.

Samverkan och deltagande i vattenråd och vattenförvaltning. Uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten. (2015-2016). Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet. En litteraturbaserad studie för att skapa en övergripande bild av kunskapsläget gällande deltagande och samverkan i vattenförvaltningen aktualiserad av Vattendirektivets instruktioner.

Conflict mitigation and reconciliation action for pilot projects of integrated and cooperative resource management. Formas. (2014-2015) Lunds tekniska högskola, Lunds Universitet och Institutionen för globala studier, Göteborg Universitet. Projektet identifierade risker och med fokus på klimatförändringar och förväntad havsnivåhöjning samt utvecklade och prövade metoder för att stödja förvaltningen och planeringen med att samverka kring risker.

Min avhandling har ett miljökommunikationsperspektiv utifrån ett humanekologiskt och antropologiskt perspektiv. Avhandlingsarbetet har delfinansierats av Kungliga Vetenskapsakademin. Fältarbetets fokus är ett samverkansprojekt förlagt i Säveåns avrinningssystem i Västra Götalandsregionen i Sverige som drivs av museiorganisationen Västarvet (natur- och kulturmiljösektorerna), Regionen (Kultursekretariatet) och Länsstyrelsen (natur- och kulturmiljösektorerna) och som riktar sig mot allmänheten.

Tidigare forskningsinriktningar: Landsbygdsutveckling, djuromsorg, markfrågor och folkhälsa kopplat till kultur och miljö.

Welfare Quality, EU-finansierat forskningsprojekt (2004-2007). Projektet integrerar djurens välfärd i matkedjan I detta projekt intervjuade vi 180 bönder (höns, gris och nötkreatur) om deras syn på djurväldfärden i Sverige. Den svenska delen jämfördes med ytterligare de andra fyra europeiska länder (Italien, Frankrike, Holland och Norge) som ingick i denna delstudie.

Indirekta intressenter i fiskesektorn, tillämpad forsking på organisationen Västerhavet, på uppdrag av Nordiska Ministerierådet (2004). Intervjuade tolv indirekta intressenter på regional, och kommunal nivå samt näringsliv, om deras syn på fisket, fiskets aktörer och fiskets framtid samt deras syn på deltagande i beslutsprocessen gällande fiskeförvaltning.

Undervisning och handledning

Jag undervisar på grundnivå och avancerad nivå om förvaltning av vårt landskap i vid bemärkelse, inklusive både natur- och kulturarv, och dess naturresurser; samverkan och deltagande i förvaltningen av landskapet och de intressekonflikter som det kan medföra; kultur- och naturarv kopplat till modernitet; mänskliga rättigheter kopplat till hållbar utveckling och hälsa; och hållbar utveckling förenat med hälsa.

 • Kulturarvsstudier, kandidatprogram (Kursansvarig för delkursen Kulturarvets förvaltning och regelverk samt gästföreläsare på andra delkurser)
 • Masterprogrammet i mänskliga rättigheter (Gästföreläsare på kärnkursen Teori och begrepp)
 • Master's Programme in Social Work and Human Rights (Gästföreläsare på kärnkursen Human rights & Social work)
 • Humanekologi – höst- och vårterminspaketet (Gästföreläsare på kärnkursen i ämnet humanekologi, fristående kurs, och profilämnet humanekologi i Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMIL) Från lokala naturresurser till global konsumtion samt Miljörörelser och politik)
 • Den fristående kursen Natur, kultur, hälsa, livsrytm (Gästföreläsare)

Tidigare:

 • Vårterminspaketet i humanekologi (Kursansvarig för kärnkursen i ämnet humanekologi, fristående kurs, och profilämnet humanekologi i Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMIL) Hållbar utveckling - Historia och nuvarande kontext)
 • Folkhälsovetarprogrammet (Kursansvarig för delkursen Miljö, samhälle och hälsa)
 • Kandidatprogrammet globala studier (Gästföreläsare på kärnkursen Globala utmaningar)
 • Humanekologisommarkurs (Gästföreläsare på fristående kursen Från lokala naturresurser till global konsumtion)
 • M fl.

Handledning på kandidat och magisterstuderande i ämnena humanekologi, globala studier och på SMIL-programmet. Varit fältkurshandledare i Indien, det vill säga på plats ute i fält på indiska landsbygden.

 

 

 

På andra webbplatser

Forskningsområden

 • Huvudsaklig inriktning: Miljökommunikation och naturresurser kopplat till förvaltning och samverkan/deltagande med ett breddat landskapsperspektiv där natur och kultur interagerar. Denna förvaltning är inte alltid enkel utan innefattar ofta intressekonflikter. Arbetet med hanteringen av dessa konflikter utgör en central del i forskningen. Fokus har främst varit vatten- och viltförvaltning. Det andra forskningsfältet som är aktuellt handlar om riskkommunikation, och förståelse och förhållningssätt länkat till risker i samhället. Tidigare forskningsinriktningar: Landsbygdsutveckling, djuromsorg, markfrågor och folkhälsa kopplat till kultur och miljö.

Undervisningsområden

 • Jag undervisar (2003, 2006- Göteborgs Universitet) på grundnivå och avancerad nivå om förvaltning av vårt landskap i vid bemärkelse, inklusive både natur- och kulturarv, och dess naturresurser; samverkan och deltagande i förvaltningen av landskapet och de intressekonflikter som det kan medföra; kultur- och naturarv kopplat till modernitet; mänskliga rättigheter kopplat till hållbar utveckling och hälsa; och hållbar utveckling förenat med hälsa.