Länkstig

Gustav Cederlöf

Universitetslektor, biträdande

Institutionen för globala
studier
Telefon
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Gustav Cederlöf

Biträdande lektor i humanekologi

Jag är humanekolog och kulturgeograf och i min forskning undersöker jag miljöförändringar från ett politiskt och kulturellt perspektiv. Jag fokuserar på sambandet mellan energianvändning och samhällsförändring – historiskt och inom ramen för en klimatomställning – och framför allt frågor kring ägande, ojämlik tillgång och konflikt. Jag har gjort längre fältarbeten på Kuba och har ett särskilt intresse för levda erfarenheter av radikal samhällsförändring.

Jag började vid Institutionen för globala studier 2021 efter åtta år vid King’s College London. Jag disputerade i geografi vid King’s och var sedan Teaching Fellow vid universitetets Department of International Development. 2018–19 innehade jag ett ESRC Postdoctoral Fellowship i ett samarbete mellan King’s College London, Imperial College London och Queen Mary University of London, och anställdes sedan som lektor i Liberal Arts & Geography vid King’s. Jag har tidigare också undervisat vid Department of Geography & Environment vid London School of Economics.

ORCID: 0000-0002-6234-0380

Utbildning

  • 2010 BA i utvecklingsstudier, Uppsala universitet
  • 2013 MSc i humanekologi, Lunds universitet
  • 2017 PhD i geografi, King’s College London

Forskningsområden

(i) Energiomställning och fossilfria samhällens geografier

Mitt huvudsakliga forskningsämne handlar om användningen av olika energikällor, som t.ex. fossila bränslen, och hur de möjliggör sociala och ekonomiska aktiviteter inom vissa geografiska mönster. Frågan är sedan hur en energiomställning kräver att mönstren omformas vilket ofta ger upphov till sociala ojämlikheter och politiska konflikter. Jag är speciellt intresserad av kopplingarna mellan energiproduktion och markanvändning, infrastruktur och statsbildning, och energianvändning och urban form.

I monografin The Low Carbon Contradiction, som ges ut av University of California Press 2023, utvecklar jag det här temat genom en djupstudie av Kubas dramatiska energihistoria och hur landets stora energikris på 1990-talet omformade den socialistiska staten.

(ii) Radikal samhällsförändring och urbanisering

Jag har ett långvarigt intresse för radikala utvecklingsparadigm med ett särskilt fokus på marxistisk politik den kubanska revolutionen. Jag har bred kunskap om kubansk och latinamerikansk historia och har utvecklat det här forskningsområdet i studier av bland annat kubansk ”anti-urban” planering, kärnkraft och stadsodling.

(iii) Energi, materialitet och kunskap

Ett tredje forskningstema fokuserar på det svårfångade begreppet ”energi”. Jag har utforskat olika ontologiska ställningstaganden kring vad ”energi” är för något och särskilt vilka konsekvenser en termodynamisk förståelse av energi har för samhällsvetenskaplig forskning. Jag är dessutom intresserad av de epistemologiska problem som uppstår när vi försöker få kunskap om olika energikällors och energiteknikers miljöpåverkan.

(iv) Politisk ekologi

Slutligen skriver jag för en bredare publik och håller just nu på att författa en ny lärobok för det tvärvetenskapliga fältet politisk ekologi (tillsammans med Alex Loftus). Discovering Political Ecology (Routledge, 2023) kommer att introducera nyckelbegrepp och teman inom fältet genom att aktivt gå bortom den etablerade angloamerikanska kanon och på så sätt bereda plats för en större mångfald av röster, erfarenheter och utgångspunkter.

Undervisning

Jag undervisar och handleder uppsatser i humanekologi och globala studier på institutionen. För närvarande är jag ansvarig för följande kurser:

Grundnivå

  • GS1422 Projektledning och utredning
  • HU1221 Hållbara städer
  • HU1232 Hållbar utveckling – historia och nuvarande kontext

Avancerad nivå

  • (Doktorandkurs) Political Ecology: Conflict, Power and Sustainability
  • ESD400 Economy, Global Inequality and Pathways to Sustainability