Länkstig

Malte Hermansson

Professor emeritus

Institutionen för kemi och molekylärbiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Postadress
Box 462
40530 Göteborg

Om Malte Hermansson

Fimbriae hos bakterier

Anders Lundgren (Post Doc; Marie Skłodowska-Curie Actions Programme, EU)

Fimbriae är hårlika ytstrukturer som finns på många patogena bakterier. Fimbriae ökar bakteirers förmåga att fästa på olika ytor som tex. biomaterial eller till och med vävnader. Detta är ett växande problem inom modern hälsovård speciellt eftersom sådana infektioner är svåra att få bukt med. Detta ökar också problemen med antibiotikaresistens hos bakterier. Mekanismerna för hur fimbriae ökar biofilmsbildningen är inte klarlagda. En bättre förståelse för dessa mekanismer ökar chanserna att hitta lösningar för att motverka biofilmsinfektioner tex. genom design av nya material.

Externfinansiering: EU

Biologisk kväverening av avloppsvatten

Carolina Suarez (Post Doc, FORMAS) Frank Persson (Doc. Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik, Chalmers tekniska högskola)

Minskad eutrofiering är ett av riksdagens 16 miljömål, vilket kräver minskade kväveutsläpp från bl.a. avloppsreningsverk (ARV). Den vanligaste kvävereningsmetoden i ARV bygger på nitrifikation-denitrifikation, men detta är en energikrävande process. Partiell nitritation-anammox (PNA) processen är ett effektivt och hållbart alternativ som har lägre utsläpp av växthusgaser och lägre energikrav. Beräkningar visar att med PNA processen kan ARV till och med gå från nettoförbrukare till nettoproducenter av energi. En del ARV använder PNA för den del av avloppsvattnet som är högkoncentrerat och varmt, t.ex. från slambehandling (s.k. rejektvatten). Men inga ARV använder processen i den utspädda och kallare huvudströmmen som står för 80-85% av allt kväve. Mer kunskap om bakterierna som utför processen behövs för att öka användningen av PNA. Vi undersöker diversitet hos bakterierna och deras aktivitet för att förstå hur de fungerar under olika processförhållanden. Eftersom bakterierna i kvävereningen ofta växer i form av biofilmer på ytor i ARV undersöker vi strukturen hos dessa biofilmer med avancerad mikroskopi, ofta tillsammans med metoder för att identifiera olika bakteriegrupper direkt i mikroskopet. Vi använder sekvensering av specifika gener eller också metagenomikmetoder för att undersöka diversitet och för att förstå ekologiska principer bakom samhällsstrukturen hos biofilmerna.

Externfinansiering: FORMAS