Länkstig

Seminarie- och workshopserie om design, turism och platsutveckling

Publicerad

I seminarie- och workshopserien om design, turism och platsutveckling möts vi i gränssnitten mellan praktik, forskning och utbildning, samt mellan offentliga, privata och akademiska organisationer, med syftet att presentera, diskutera och initiera nya samarbeten.

Mål och syfte

Syftet med seminarie- och workshopserien är att nå ökad kännedom om och samverkan mellan aktörer som befinner sig i skärningspunkten mellan design och turism. I längden ämnar serien också leda till nya projektanslag där aktörer från privata och offentliga organisationer samt lärare, forskare och studenter samverkar. 

Målgrupper

Seminarieserien ämnar nå ut till offentliga och privata organisationer inom turism på lokal, regional och nationell nivå, samt till lärare, forskare och studenter inom akademin med anknytning till, eller intresse av relationen mellan turism och design. 

Upplägg och format

Vissa seminarier/workshops riktas till en specifik målgrupp, medan andra vänder sig till samtliga målgrupper. Ett riktat seminarium kan tex vara ett workingpaper session för forskare, eller en session för offentliga organisationer och lärare och studenter inom en specifik kurs. Tillfällen riktade till samtliga målgrupper kan till exempel vara kortare presentationer kring ett givet tema av praktiker och forskare.  

Arrangörer

Seminarie- och workshopserien arrangeras av Centrum för turism samt Business & Design Lab vid Göteborgs universitet. Till dessa två huvudarrangörer kan fler partners kopplas. För varje tillfälle kan då en partner agera värd eller moderator (t ex Mötesplats Steneby, Turistrådet Västsverige, Göteborg & Co etc.).

Testrunda

Under senhösten 2020 och kommande år genomförs testrunda med ett antal lunch-seminarier/workshops med syfte att testa lämpliga teman samt skapa intresse hos målgrupperna. Detta kommer, åtminstone till en början att ske digitalt via zoom. Det första tillfället har ett satt tema, resterande tillfällen är för nuvarande öppna, och förslag är välkomna.

 

Seminarium 1: 8 december kl.12.00-13.00 Webinar: – community building and inclusive tourism: 

I det första tillfället zoomar vi in på Dals Långed i Dalsland och utforskar de roller som turism och design kan anta i olika turism- och platsutvecklingsprojekt som är förlagda i en spännande landsbygdsmiljö som präglas av urbana och internationella inslag. Tillfället består av presentationer av en kulturaktör i Dals Långed samt forskare från Göteborgs universitet, följt av diskussion. Tillfället modereras av Mötesplats Steneby. Anmäl dig via denna länk: https://lnkd.in/ev4JnCJ

Tillfälle 2: januari/feb:

Förslag: Riktat tillfälle. Projektansökningsworkshop där ett antal personer som planerar att söka projekt- forskningsmedel kan presentera sina idéer. Deltagarna skickar ut kort text om projektidén innan tillfället. Kan kopplas till de seed-money anslag som finns på CFT.  

Tillfälle 3: mars/april

Förslag: Bra mat på väg är ett projekt som går ut på att sätta ut obemannade matförsäljningsstationer längs med E6:an med fokus på hållbarhet och lokala producenter. Projektet kräver bra digitala och arkitektoniska lösningar. Andra förslag välkomna!

Tillfälle 4: maj/juni

Förslag: Riktat tillfälle med fokus på och offentliga organisationer och studenter från EmDes programmet inom kursen Design in public contexts vid HDK-Valand. En av fyra studentgrupper kommer förhoppnings göra ett projekt hos en offentlig organisation som har koppling till turism eller destinations/platsutveckling. Kursen avslutas med publik utställning (ev utomhus).

Tillfälle 5: sep/okt

Förslag: BRG genomför innovationslabb där kreatörer går in i innovationsprocesser med olika företag i höst planeras ett labb med fokus på besöksnäringen. Beroende på resultatet av labbet så kan det vara intressant att ta upp. Andra förslag välkomna!

Tillfälle 6: nov/dec om entreprenörskap

Förslag: Entreprenörskap och regional utveckling. Andra förslag välkomna!

Tillfälle 7: 2022 Tillfälle om DMOS – samverkan och deltagande

Förslag: Destinationsbolag (DMOs) och deltagande. Andra förslag välkomna!

Text: Helena Kraff