Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Framsida till boken Alltid måndag
Länkstig

Män arbetar övertid och kvinnor arbetar deltid

Publicerad

Den senaste SOM-undersökningen i Västra Götaland fokuserar på arbetsliv och visar på stora skillnader mellan kvinnor och män i regionen, både när det kommer till rapporterad veckoarbetstid och inställningen till arbete. Analyserna presenteras i den nya forskarantologin Alltid måndag?.

I SOM-undersökningen får de svarande själva ange hur många timmar de arbetar per vecka. Därtill finns frågor om önskad arbetstid och synen på arbete. Tillsammans med uppgifter om hur många barn som finns i hushållet och kön och ålder på de svarande analyserar Elias Johannesson, forskare vid Högskolan Väst, västsvenskarnas arbetsliv.

Barn i hushållet påverkar framförallt kvinnornas arbetstid

Analyserna tydliggör att män generellt arbetar fler timmar per vecka än kvinnor. Män utan barn arbetar vanligen 41 eller fler timmar per vecka. Samma sak gäller för män som endast har barn som är äldre än sex år och för män som endast har barn som är sex år eller yngre.

Den enda grupp män som generellt arbetar mindre än 40 timmar per vecka är de som både har barn som är äldre och yngre än sex år. I denna grupp arbetar de flesta 35–40 timmar per vecka. I kontrast till detta arbetar kvinnor som har både äldre- och yngre barn oftast 20–34 timmar per vecka vilket gör att skillnaden gentemot motsvarande grupp män blir omkring 15 färre arbetstimmar varje vecka.

Äldre män arbetar övertid

Ju äldre männen blir desto mer övertid arbetar de. De äldsta männen i undersökningen är de som är mest benägna att arbeta 51 eller fler timmar per vecka. För män i åldern 30–49 år finns en tendens att ligga nära en normal arbetstidsvecka på 41–50 timmar, medan kvinnor i samma ålder betydligt oftare arbetar deltid med 20–40 timmars veckoarbetstid.

I ljuset av dessa resultat är exemplet med Britt-Marie 45, som Centerns ungdomsförbund använde sig av i våras för att visa att lata äldre var ett problem på arbetsmarknaden, ganska dåligt eftersom denna grupp i hög utsträckning arbetar deltid. Möjligen borde de istället prata om Gunnar, 50+, som borde gå ner från övertid till normal arbetstid och därigenom ge ungdomar en chans att komma in på arbetsmarknaden, säger Elias Johannesson.

En annan betydande skillnad mellan män och kvinnor är att män i hög utsträckning arbetar som anställda på företag eller som egenföretagare. Kvinnor återfinns i högre utsträckning i lands­ting/region, kommun eller stat eller ideella organisationer. Skillnader i arbetskultur mellan privat och offentlig sektor bedöms spela stor roll för veckoarbetstiden.

Viljan att arbeta

I undersökningen ingår även en fråga om huruvida de svarande skulle vilja arbeta fler eller färre timmar per vecka än vad de gör i nuläget. Resultaten visar att kvinnor med både småbarn och äldre barn vill arbeta mer än vad de gör. Kvinnor med endast småbarn är den enda grupp som tydligt vill arbeta mindre än vad de redan gör. Sammantaget illustrerar detta att kvinnor vill gå och ofta går ner i arbetstid när barnen är små, men därefter har svårt att komma upp i önskad mängd arbetstid när barnen börjar bli äldre.

Män tenderar att vara relativt nöjda med nuvarande situation och vill sällan arbeta mer eller mindre oavsett om de har barn eller ej.

En stor majoritet av västsvenskarna anser att arbete är viktigt. Däremot har andelen som svarat att det är mycket viktigt sjunkit från 59 procent år 2014 till omkring 50 procent år 2020. Kommande SOM-undersökningar kommer visa om det rör sig om en förändring i inställning till arbetsliv eller en pandemieffekt.

Läs hela kapitlet Föräldraskap, sektor och arbetstid mellan män och kvinnor – på arbetsmarknaden intet nytt av Elias Johannesson.

Mer information
  • SOM-undersökningen i Västra Götaland 2020 skickades under hösten ut till 6 000 slumpmässigt utvalda personer boende i Västra Götalands län.
  • Undersökningen genomfördes via postala enkäter och hade ett särskilt fokus på arbetsliv. Nettosvarsfrekvensen var 52 procent.
  • Undersökningen avrapporteras nu i forskarantologin Alltid måndag? som den 10 december blir fritt tillgänglig på SOM-institutets webb.