Bild
Elver i ett klassrum
Foto: Sam Balye
Länkstig

Inkluderande miljö positiv för invandrares politiska integration

Publicerad

Att invandring ses som något bra och att invandrare behandlas jämlikt, har en positiv effekt på utrikesföddas politiska integration i Europa. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

– Resultaten visar att den politiska integrationen av invandrare gynnas av miljöer där andra medborgare stödjer invandrarnas rättigheter, säger avhandlingens författare Maria Tyrberg.

Politisk integration innebär bland annat att människor deltar politiskt och känner tillhörighet till samhället. Tidigare forskning visar att den sociala omgivningen är viktig för att förklara människors politiska deltagande.

Forskning visar också att förtroende för samhället och för politiska aktörer bidrar till att människor har lättare att engagera sig politiskt. Lågt politiskt förtroende kan däremot göra medborgare mindre villiga att exempelvis betala skatt, lyda lagen eller rösta.

När det gäller invandrares politiska deltagande visar studier från bland annat Sverige att utrikesfödda röstar i mindre utsträckning än infödda svenskar, och att de är underrepresenterade i politiska organ. Det finns olika förklaringar till varför. En aspekt som hittills varit relativt outforskad både i Sverige och övriga Europa är om utrikesföddas politiska utanförskap kan kopplas till omgivningens attityder till invandring, vilket Maria Tyrberg studerat i sin avhandling.  

– Samhället har god kunskap om varför människor är för eller emot invandring, men det finns betydligt mindre forskning om hur dessa attityder påverkar den politiska integrationen för dem som är i fokus, nämligen de utrikesfödda.

Maria Tyrberg har analyserat enkätundersökningar med fokus på människor som invandrat till Europa från länder i Afrika och Asien.

– Det här är grupper av människor som är allra mest utsatta för främlingsfientlighet i sina nya hemländer. Jag har undersökt om deras erfarenheter av diskriminering och utanförskap påverkar deras politiska förtroende, känsla av nationell tillhörighet och politiska deltagande, vilka är viktiga aspekter för att demokratin ska fungera.

Analyserna bygger på tre fristående artiklar: en jämförande studie i 28 europeiska länder, en studie av ungdomar med invandrarbakgrund i svenska grundskolor samt en experimentell studie i Sverige och Tyskland. Maria Tyrberg har på så sätt undersökt hur synen på invandring hänger ihop med olika aspekter av politisk integration.

Resultaten visar bland annat att utrikesfödda ungdomar som går i skolklasser med elever som stödjer utrikesföddas rättigheter känner mer nationell tillhörighet. Det finns flera tänkbara orsaker till varför det är positivt för den politiska integrationen, men det kan exempelvis handla om att ungdomarna känner sig mer inkluderade och därmed får en mer positiv syn på det politiska samhället.

Det motsatta gäller för de invandringskritiska kontexterna som Maria Tyrberg analyserat.

Avhandlingen visar att främlingsfientlighet har en viss negativ inverkan på fokusgruppernas politiska förtroende och deras känsla av nationell tillhörighet, men ett visst mobiliserande inflytande på valdeltagande.

 

Av: Anna-Karin Lundell

Mer information

DATA: Analyserna  baseras på enkätundersökningar från European Social Survey och International Civic and Citizen Education Study samt egeninsamlad data.

AVHANDLINGEN: Titeln på avhandlingen är Immigrants’ Political Integration in Anti- and Pro-Immigrant Contexts

Disputationen äger rum 14 januari 2022.