Länkstig

Will it nudge: A feasibility study of PCC nudging to increase uptake of PCC practice

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Finansiär
Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet GPCC

Kort beskrivning

Syftet med denna studie var att förstå om och hur nudging kan användas för att hjälpa sjukvårdspersonal att implementera personcentrerad vård (PCV).
Ingången till projektet var att vi inte hade hittat några studier där nudging användes för att öka upptaget av PCV. Syftet med projektet var därför att dels kartlägga nudging inom hälso- och sjukvården via en systematisk översikt, dels skapa en interventionsstudie för att undersöka effekterna av nudging inom implementering av PCV. Projektet resulterade i två bredare systematiska översikter samt en mindre narrativ litteraturöversikt med fokus mot covid-19. Resultaten visade tydligt på värdet av att använda nudging inom hälso- och sjukvården och något som bör utforskare närmare för att kunna implementera PCV.

Kort beskrivning av huvudsakliga resultat

Vad är nudging? Nudging definieras som ”alla aspekter av designade val som förändrar människors beteende på ett förutsägbart sätt utan att förbjuda några alternativ eller väsentligt ändra deras ekonomiska incitament”.

Kan nudging användas för att underlätta PCV implementering? Det är viktigt att förstå det beteende som ligger bakom beslutsfattande för att utforma processer som minskar risker och förbättrar vårdens kvalitet. Av den anledningen behöver kliniska beslut stödjas av korrekt, aktuell och aktuell klinisk information och återspegla bästa tillgängliga bevis för att uppnå bästa patientresultat. I en ideal värld skulle vårdpersonal basera sina beslut på vetenskapliga bevis och bästa praxis, men dessa beslut påverkas av emotionella och kognitiva fördomar. Vi har i våra litteraturöversikter sett hur olika nudgingstrategier kan användas för minimera risken för dessa fördomar och därmed uppnå en bättre patientvård. I våra översikter kunde vi identifiera tretton olika nudging-strategier som syftade till att modifiera fyra typer av beteende hos vårdpersonal: recept och beställningar, procedur, handhygien och vaccination. Majoriten av interventionerna var positiva och därmed säkras en mer evidensbaserad och patientsäker vård.

Publicerade vetenskapliga artiklar

Wolf A, Sant’Anna A, Vilhelmsson A. (2022). Using nudges to promote clinical decision making of healthcare professionals: A scoping review. Preventive Medicine; 164: 107320. Wolf A, Sant’Anna A, Vilhelmsson A. Using nudges to promote clinical decision making of healthcare professionals: A scoping review. Preventive Medicine; 164: 107320. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2022.107320

Vilhelmsson A, Sant’Anna A, & Wolf A. (2021). Nudging healthcare professionals to improve treatment of COVID-19: a narrative review. BMJ Open Quality ;10:e001522. https://bmjopenquality.bmj.com/content/10/4/e001522

Sant’Anna A, Vilhelmsson A & Wolf A. (2021). Nudging healthcare professionals in clinical settings: a scoping review of the literature. BMC Health Services Research; 21:543, https://doi.org/10.1186/s12913-021-06496-z

Forskare

Axel Wolf, Universitetslektor/sjuksköterska, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Andreas Vilhelmsson, forskare, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet; Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lunds universitet.

Anita Sant'Anna, Viniam Consulting, Halmstad.